שיבוצים לאפריל 2021
הרצליהכפר-סבארמת-השרוןהוד-השרוןרעננה
אט"ןאט"ןאט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבבוקרערב
חוה"מ1העדי ג'רסיאון להב + אריאל יומטובאייל דרורישילה מייברגשיר גרינברג רפועידו שפיריובל הנדלעירד הימלמןרננה שטראוסחאלד שלאביה
חוה"מ2ואיתמר רבנשטיין + נדב רבנשטייןשיר גרינברג רפועידו שפיראורי פישרעירד הימלמןגלעד דיקשטייןשילה מייברג
פסח3שיובל לויגאיה ברזילישובל אגשםחאלד שלאביהרז יצהרירונית פלג + ניצן גולדביצקיאלעזר רובינשטיי
4אאורי שגבאורי שגביובל הנדל + עידו שפירקארין מושקוביץ + תומר גרבינרשיר גרינברג רפושובל אגשםרננה שטראוסאייל דוידזון
5בנתנאל נגר + גאיה ברזיליליאור זילברברגאלון כהןאייל פרטניתן פרחןעדי ג'רסיגל קינן + שקד כהןרננה שטראוסשיר גרינברג רפו + נתנאל אביב
6גנתנאל נגרטום מאירוביץ'אנסטסיה לויצקי + אווה מוזוןאביגיל פינברג + ליאורשיראל טבנס + דביר אלוניאייל פרט + אריאל יומטובליאת אליאברננה שטראוס + לידור ואדעיעידו שפיר
7דטום מאירוביץ'עדי ג'רסיאביגיל פינברג קארין מושקוביץ + צופיה טנאאייל פרטתמר בן דוד + אלון כהן קפ"ע 1ליאת אליאב + נעים פלצרשובל אגשם + אווה מוזוןיובל גדנאוררננה שטראוס
יום השואה8העדי ג'רסיאורי שגבשקד כהןסתיו קלפוס + יאיר יוליןאריאל יומטובאיתמר חוגי + בילי כרמלייובל גדנאורדביר אלונירננה שטראוס + שלמה סיוןנתנאל קואן
9ויפרחדור דייןדן יונצה + אלון כרמליסגל נעמהאוהד + צביליאם מנצורתמיר צזנה + טל אגאינועה יוהן
10שיובל לויצבי + אוהדשיר גרינברג רפויהונתן ליויאןקאיה דנה
11אשרה כהן רפו"ח ב + אווה מוזוןשרה כהן רפו"ח בשיר גרינברג רפושיר גרינברג רפואנסטסיה לויצקירננה שטראוס
12בליאת אליאבליאור נתנאל נגרשובל אגשםאלון כהןשיר גרינברג רפושיר גרינברג רפו + קרים סולטני (עלשרה כהן רפו"ח בשרה כהן רפו"ח ב + נתנאל אביב
13גאורי פישרשילה מייברגשובל אגשםאריאל יומטובאמיתי מוטישרה כהן רפו"ח ברננה שטראוס
יום הזכרון14דאלמליח + שיר גרינברג רפומיכאל גולדברג + אביה חגיליאת אליאבשובל אגשםאריאל יומטובקוויט טומי + עידו קרבלאלון כהן קפ"ע 1 + ים יעקבזוןרונית פלגרננה שטראוס
יום העצמאות15העומר בר אור
16ושובל אגשםסופיה זילברשטיי + שילאביה חאלדדן יונצה + צור כהנאאלי הורנצ'יק + עידו שפירעדן ג'אן + עומר מדראייל פרטנדב שוקר + שני לבנוב
17שיובל לויאייל דוידזוןנל הנלי + תמר בן דודשובל אגשם
18אשרה כהן רפו"ח ב + אופיר עבודיליאת אליאב + תמיר צזנהחאלד שלאביה + צור כהנאאריאל יומטובשיר גרינברג רפורננה שטראוס + שני שובעאייל פרט + שובל אגשם
19בשרה כהן רפו"ח ב + יערה אופיר קפ"צטום מאירוביץ' + אלון כהן קפ"ע 1רננה שטראוס + נועה יוהןשיר גרינברג רפו + נועם יהושע קפ"צאביגיל פינברג + ליאת אליאבצור כהנא + נתנאל נגראייל פרט + גילי שצלקהחאלד שלאביהעדי ג'רסי + אביה חגי
20גטום מאירוביץ' + הדר רזוןהדר רזוןשילבאיה חאלד אביגיל פינברג + נועה יוהןצור כהנאשילבאיה חאלד
21דטום מאירוביץ' + עדי ג'רסירננה שטראוס + נועם יהושע קפ"צשיר גרינברג רפואביגיל פינברג + יערה אופיר קפ"צקארין מושקוביץאייל פרט + אלון כהן קפ"ע 1שרה כהן רפו"ח ב + גילי שצלקה קפ"צ
22הנועם יהושע קפ"צטום מאירוביץ' + שיר גרינברג רפודרורי איל + נתנאל נגראביגיל פינברג + אריאל יומטוביובל גדנאור + שרה כהן רפו"ח בגילי שצלקה קפ"צרננה שטראוס + יערה אופיר קפ"צחאלד שלאביה
23ועדי ג'רסיאלי הורנצ'יק + שיר גרינברג רפושילבאיה חאלד צור כהנא + שרה כהן רפו"ח בסגל נעמה + שובל אגשםגילי שצלקה קפ"צחאלד שלאביהנועם יהושע קפ"ציערה אופיר קפ"צ
24ששילבאיה חאלד
25א
26ב
27גחאלד שלאביהקוויט טומי
28דחאלד שלאביה
29החאלד שלאביה
לג בעומר30וחאלד שלאביה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 10:35 18/04
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.