שיבוצים לינואר 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1גיונס טיוטרהדס ליברטיאלירן חן + אדאם מסארווהדני קפלן + נועם אלקייםעידו פורןנדב חיוני
2דהדס ליברטיאדאם מסארווהמיו פרמדיקית צבגאיה אלרון טיוט + שגב בן דודעידו פורן + שובל אגשםנדב חיוניאלון הולנדרנדב חיוני
3ההדס ליברטי + קוראל אלזםגדי סימוביץ'עידו פורןשגב בן דוד + אלירן חןהדס ליברטינדב חיוניאדאם מסארווה + נועה וילף
4ושגב בן דודרועי לבנטר + עמית לב ארישובל אגשםגאיה אלרון טיוט + ניצן קופיליסרועי זהביהדס ליברטידניאל טננבאום + הדס ליברטי
5שרבקה גריןטל אגאישקד בסיס + הדס ליברטינדב חיוני
6אשגב בן דוד + דניאל קרןגבי רוטש + נדב חיונינדב חיוניתמיר צזנה + נועם רוזנרהרשקואלי הורנצ'יק
7בדניאל קרןעידו פורן + יובל לכברגנועם רוזנרבארי גרזי + נדב חיוניגאיה אלרון טיוטגאיה אלרון טיוט
8געידו פורןשגב בן דוד + דניאל קרןשגב בן דודגאיה אלרון טיוט + נועם רוזנרנועם אלקייםנדב חיוני
9דיונס טיוטר + דניאל קרןגאיה אלרון טיוטנועם רוזנרגיא פלקסמןנדב חיונישגב בן דוד + עומר בר אורעידו פורן
10הקוראל אלזםשגב בן דוד + דניאל קרןנועם רוזנר + עדי אריאסנועם כהןעידו פורןדני קפלן
11ועמית לב אריטל אגאי + טל לביאענבר שווץנועם כהןסיון שלמהדניאל טננבאום + מיקי להב
12שדני קפלןטל אגאירבקה גרין + יעל בנג'ושקד בסיס נעם פרינטה + שקד כהןרועי לבנטר
13אשגב בן דודאון להבענבר שווץגאיה אלרון טיוטעידו פורן
14בשגב בן דודרבקה גרין + עידו פורןגאיה אלרון טיוט + גאיה זיו אדריגאיה אלרון טיוטנדב חיונייונס טיוטר
15געידו פורןשגב בן דוד + אלון גרינבאוםנדב חיוניענבר שווץבר סעדהדני קפלן + טל אגאי
16דנדב חיוניאלון גרינבאוםגאיה זיו אדרי + עידו פורןשגב בן דוד + הדס רדר
17השגב בן דוד + מיטל פדוהטל אגאיד"ר מיקי רונן + ענבר שווץנדב חיוני + אלון הולנדרדני קפלן + גבי רוטש
18וטל אגאי + יעל בנג'ורועי זהבינעמה ברק סגלדניאל טננבאום
19שטל אגאינדב חיוניבר אשכנזימיקי להברועי לבנטר + הדר פחימה
20אנדב חיוניאון להבאון להביונס טיוטרגאיה אלרון טיוטשגב בן דוד
טו בשבט21בגאיה אלרון טיוטאלי הורנצ'יק
22גגאיה אלרון טיוטתמיר צזנהשגב בן דוד
23דשגב בן דודגאיה אלרון טיוט
24השגב בן דודאיתי קצירדני קפלן
25ושגב בן דודגיא פלקסמןמיקי להב
26שנתנאל קואןיובל חזן
27אשגב בן דודבארי גרזי
28בשגב בן דוד
29גיונס טיוטריובל חזןשגב בן דוד
30דיונס טיוטרד"ר מיקי רונן
31האון להבאון להבשגב בן דוד
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 19:09 17/01
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.