שיבוצים לנובמבר 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1ושון סידגייב + שובל אגשםשניר הוד + שובל אגשםעירד הימלמן + שיר מורןדן יונצה + יובל הנדלבר בית עדה + מהדי זבארקהצבי + עומר מדרעידן שחם ויטוס + צביקה חןהדר רזון + דני ברקים יעקבזון + רומי שירום
2שעירד הימלמןבר בית עדה + נועה וילףאיתמר חוגי + שון גיטלמןצבי + עומר מדרבילי כרמליהדר רזון + צביים יעקבזוןגוטקין קשתקוויט טומי + נוי ניסים
3אאיתמר חוגישון סידגייבבילי כרמלי + רז ורנביןהדר רזוןיובל הנדל + אופיר עבודיבר בית עדה + עומר מדרים יעקבזוןעידן שחם ויטוסעירד הימלמן
4בבילי כרמליהדר רזון + סמלת קפ"צ 35שון סידגייבבר בית עדה + עומר מדראיתמר חוגי + רון שאולייובל הנדלעירד הימלמןעידן שחם ויטוסים יעקבזון + עומר מדר
5גשון סידגייבעירד הימלמן + לי אן גלנטאיתמר חוגי + עינבר מלכהיובל הנדלבילי כרמלי + רון שאוליליאור זילברברג + ניצן קופיליסים יעקבזוןעידן שחם ויטוסהדר רזון
6דאיתמר חוגי + רותם מוריובל הנדלבר בית עדהעידן שחם ויטוס + הרשקואמיר נמיוט + שון סידגייבעירד הימלמן + שקד כהןהדר רזון + צביקה חןבילי כרמליקוויט טומי
7הבר בית עדהיובל הנדל + עדי אריאסמאיה שכטר + הדר רזוןעירד הימלמן + שקד כהןאיתמר חוגי + לי אן גלנטתומר גרבינר + עירד הימלמןים יעקבזון + דן גורעומר אבו סלעוק + עידן שחם ויטוס
8ופנחס לוריא בכיר + הדר רזוןיובל הנדל + סמלת קפ"צ 35בר בית עדהשון סידגייבשלמה סיוןתומר גרבינר + עומרעידן שחם ויטוסנעמה ברק סגל + דני ברקים יעקבזון
9שבר בית עדה + טל אגאיהדר רזון + מיקה אינדיקציעירד הימלמן + שיר מורןעומרבר סעדה + איתמר חוגישני ארז + יובל הנדלים יעקבזוןנועה וילףרומי שירום + עידן שחם ויטוס
10אעירד הימלמן + יוסרא ריאןדניאל לביא + שון סידגייבגדייובל הנדלד"ר מיקי רונןתמיר צזנה + ליאור זילברברגעידן שחם ויטוסים יעקבזוןבילי כרמלי + עינבר מלכה
11בים יעקבזוןעמית לב ארי + יוסרא ריאןהדר רזון + דניאל טננבאוםאופיר עבודי + יוניעירד הימלמן + גיל אברהםשון סידגייב + עידו גרינשטייןבילי כרמלי + אורי זילנגרניניו + עידן שחם ויטוסבר בית עדה + עמית יוספוביץ ק
12גהדר רזוןבילי כרמליעידן שחם ויטוס + שיר מורןגרנביץ ברוך + שון סידגייבאיתמר חוגי + יערי שרעבייובל הנדל + עומרבר בית עדהים יעקבזון + עמית יוספוביץ קקוויט טומי + עינבר מלכה
13דעידן שחם ויטוס + עידו גרינשטיין בר בית עדהבילי כרמלי + שקד כהן קפ"צ 37יובל הנדל + עומראיתמר חוגישון סידגייב + אוריתים יעקבזוןהדר רזון + יובל בר טל קפ"צעירד הימלמן + עמית יוספוביץ ק
14הבילי כרמלי + שקד כהן קפ"צ 37יובל הנדלתומר כהן קפ"צ 3 + עינבר מלכהים יעקבזוןאיתמר חוגי + אופיר עבודיליאור זילברברג + שקד בסיסעירד הימלמן + שירה קידר קפ"צ עידן שחם ויטוס + יובל בר טל קפ"צעמית לב ארי + עידו גרינשטיין
15וטל אגאיעמית לב ארי + תומר כהן קפ"צ 3איתמר חוגי + טל אגאיניב רוזנטליובל בר טל קפ"צ + שובל אגשםיובל הנדל + ניצן קופיליסים יעקבזון + שקד כהן קפ"צ 37קוויט טומי + דניאל טננבאום
16שאיתמר חוגיבילי כרמלי + רז רייפמןים יעקבזון + מיקה אינדיקצייובל הנדלנתנאל קואן + בר בית עדהניצן קופיליסתומר כהן קפ"צ 3 + הדר רזוןעירד הימלמן
17אים יעקבזוןרועי מנוס + איתמר חוגיהדר רזון + אופיר עבודייובל הנדלרון חברוני + שון סידגייבליאור זילברברג + גבי רוטשעירד הימלמןבילי כרמליעידן שחם ויטוס + נועה וילף
18בהדר רזוןאיתמר חוגי + רועי מנוסשון סידגייב + יותם סמל 35עומר + בילי כרמלייובל הנדלעומר + ליאור זילברברגעידן שחם ויטוסבר בית עדהים יעקבזון + אנה גורפונג
19גשון סידגייבהדר רזון + רועי מנוסבילי כרמלי + מאיה שכטרעומר + בר בית עדהיהל אוריאלי + עמית לב ארישני ארז + איתמר חוגיים יעקבזוןעירד הימלמןברק ליבוביץ + עידן שחם ויטוס
20דבילי כרמליעמית לב ארי + רועי מנוסבר בית עדה + און להבאיתמר חוגירון חברוני + עירד הימלמןאורית + שון סידגייבעידן שחם ויטוס + ליאת אליאבאנסטסיה לביצקי + ים יעקבזוןקוויט טומי + אלי הורנצ'יק
21הבר בית עדהים יעקבזון + רועי מנוסשון סידגייב + רז רייפמןעירד הימלמן + אופיר עבודיעמית לב אריליאור זילברברגהדר רזוןעידן שחם ויטוסאיתמר חוגי + און להב
22ושון סידגייבבר בית עדה + שירה אליאיץ'הדר רזון + שון גיטלמןיובל הנדלסגל נעמהנתנאל קואןעירד הימלמןקוויט טומיבילי כרמלי
23שהדר רזוןאיתמר חוגיבר בית עדה + רז ורנביןסגל נעמהבר סעדהנועם פריאנטה + יובל הנדלבילי כרמליעירד הימלמןעידן שחם ויטוס
24איובל הנדלשני ארז + ליאור זילברברגאביחי בן צרויה
25בעומרליאור זילברברגאביחי בן צרויהקוויט טומי
26גליאור זילברברגאביחי בן צרויהעומר
27דעומראביחי בן צרויה
28הד"ר מיקי רונןאביחי בן צרויה + תמיר צזנהאון להב און להב
29וניצן קופיליסתמיר צזנהקוויט טומי
30שתומר גרבינר
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:02 19/11
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.