שיבוצים ליולי 2018
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
יז בתמוז1איונס חאג' יחיאנגה אבני + דן גוראדם מסארווהנועה חזן + נוי קרקואור גיא + הדס ליברטי
2בד"ר מיקי רונן + דן גורעדי אריאסיונס חאג' יחיאגבי רוטש + ליאור אבגנג(טיונועה חזןעמית הירש + יונתן ברונשטייןדני קפלן + הדס ליברטי
3געדי אריאסנגה אבניגבי רוטש + שגב בן דודנועה חזןרעות אבקסיסעמית הירש + אמיר חאג' יחיאאדם מסארווה + מרלןהדס ליברטי + דנה וינברגיונס חאג' יחיא
4דגבי רוטשנועה חזן + סיון שלמהנגה אבניעמית הירשדן גור + איתי סתיויונס חאג' יחיאיונס חאג' יחיאאלרון גאיה + הדס ליברטיעדי אריאס + אדם מסארווה
5הנגה אבניעמית הירש + ליאור אבגנג(טיודן גוריונס חאג' יחיאאדם מסארווה + אלרון גאיהעודהעדי אריאסאור גיא + רוני כהןגבי רוטש
6ודן גורעדי אריאס + הדס ליברטיטל אגאידניאל גפריחיים דגןטל לביא + אדם מסארווהגבי רוטש + מיקי להבעמית הירשדניאל טננבאום
7ששגב בן דודעומר אשל + רבקה גריןרותם מורגל לרנר + גל דויטשריעל בנג'ויעל בנג'ותום קלריך + טל אגאי
8אנוי קרקוגבי רוטששגב בן דודעדי אריאסעמית הירשהדס ליברטי
9בגליה סונדרפן + נועה חזןעדי אריאס + רנה טנאיונס חאג' יחיאיונס חאג' יחיאנגה אבניגבי רוטששחף אומרדקר + עמית הירשהדס ליברטי + טל אגאי
10גהדס ליברטיעדי אריאס + גל דויטשרירון זינגר + יאיר שרייברנגה אבניאלון זרמי + רוני כהןאור גיא
11דעמית הירשגליה סונדרפן + גל דויטשרשני שפירא + יונס חאג' יחיאנגה אבני + איתי סתיועומר מדר + גבי רוטשהדס ליברטיעמית הירש + נוי קרקו
12היונס חאג' יחיאשגב בן דוד + נועה רגבנגה אבני + קוראל אלזםגבי רוטשנועה חזן + אדם מסארווהעמית הירשאור גיא + אלון זרמיעדי אריאס + טל לביא
13ונגה אבני + אמיר חאג' יחיאגבי רוטש + טל אגאייונס חאג' יחיא + נועה רגבנועה חזן + דן יונצ'השני שובע + עמר בר אורגיא פלקסמןעדי אריאסעמית הירשדניאל טננבאום + הדס ליברטי
14שאדם מסארווה + קוראל אלזםטל אגאי + עמית הירשיונס חאג' יחיא + יואב קרוואניעומר מדר + יונס חאג' יחיאאלון זרמי + גבי רוטשדניאל טננבאום
15אעמית הירש + אדם מסארווהאלון הולנדר + נדב שועהGivon Asaf + גל דויטשררותם כהן + מיטל פדוהנגה אבני + אופיר עבודיעדי אריאס + קרן ליןגבי רוטש + דניאל טננבאום
16בנועה חזןעדי אריאס + Givon Asafנגה אבניאופיר עבודי + עמית הירששני שובע + גיא פלקסמןגבי רוטשדניאל טננבאום + יונס חאג' יחיא
17געדי אריאסנגה אבני + הדר קרקואסין מנסור + יונס חאג' יחיאדניאל גפריאופיר עבודי + עמית הירשגבי רוטש + הרשקויונס חאג' יחיאהדר פחימהאור גיא
18דיונס חאג' יחיאשני שובעהדר פחימהעמית הירש + הרשקואופיר עבודי + רוני וודינסקיגבי רוטשאור גיא + נתן מסמיעדי אריאס + רועי לבנטר
19הענבר וינברג + עמית הירשדניאל טננבאום + נגה אבניגבי רוטששני שובע + רוני וודינסקינוי שלמה + נועה חזןעדי אריאס + תום קלריךאלון זרמיאור גיא
20ונגה אבניאסין מנסוריונס חאג' יחיא + טל אגאידניאל גפרי + דן יונצהעמית הירשאור גיארועי לבנטר + גבי רוטשמיקי להב + אדם מסארווה
21שאדם מסארווה + קוראל אלזםיונס חאג' יחיא + ענבר מלכהדני קפלןרותם כהןנדב שועה + טל אגאיעדי אריאס
ט' באב22אאדם מסארווהגבי רוטשנועה חזןנגה אבניעדי אריאסעמית הירשאור גיא
23בגבי רוטשעדי אריאסעמית הירשנגה אבניד"ר מיקי רונןעמר בר אור + דני קפלןאדם מסארווהלני קפלןאור גיא
24געמית הירשנגה אבניגבי רוטשנועה חזן + גיא פלקסמןעדי אריאסאור גיאלני קפלןאדם מסארווה
25דגבי רוטשעדי אריאסעמר בר אור + עמית הירשנגה אבני + נועה וילףאור גיא + לני קפלןאדם מסארווה
26הגבי רוטשעדי אריאסנגה אבנינועה חזןעמית הירשלני קפלןאור גיא
טו באב27ועדי אריאסהדס ליברטיעמית הירשגבי רוטשאור גיא
28שיונס חאג' יחיארבקה גריןהדס ליברטי
29אנגה אבנינועה חזןעדי אריאסגבי רוטשיונס חאג' יחיאאור גיא + לני קפלןעמית הירש
30בנועה חזןהדס ליברטי + גבי רוטשיונס חאג' יחיאעדי אריאסנגה אבניעמית הירשאור גיא
31גגבי רוטשענבר וינברג + עמית הירשהדס ליברטינגה אבנינועה חזןאור גיאעדי אריאס
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 11:44 19/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.