שיבוצים למאי 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1דאיתי מדרוניאיתי מדרוני + אלון ריזקאןשני שובערפו"ח יוסרא + ליאור בלוךלני קפלן
יום השואה2הרפו"ח יוסרא + אנסטסיה לביצקישגב טיוטרשני שובעאופיר עבודידני קפלןלני קפלןאיתי מדרוני
3ונועה לחאםנועה לחאם + זק אלקסטל אגאיאופיר עבודיאיתי מדרונידני ברק + סגל נעמהדניאל טננבאום + רבקה גרין
4שטל אגאילן מרקושוביץ + עבד אל רחמן מסאאופיר עבודי + לידור רצוןנועה וילףרבקה גרין + דני קפלןשני שובע
5אגל א. + נועה לחאםשני שובערפו"ח יוסרא + עדן ג'אןכרמלי + אופיר עבודיאיתי מדרוניאיתי מדרוני
6בשני שובעד"ר גלעד בר + גל א.אופיר עבודירפו"ח יוסרא + עירד הימלמןאמיר נמיוטאיתי מדרוניאיתי מדרוני + דביר אלוני
7גאיתי מדרונינועה לחאםאופיר עבודידני קפלן + גלי סופר טיוטרדביר אלונישני שובעשני שובע + נדב טיוטר
יום העצמאות8דרפו"ח יוסראנועה לחאםהרשקואיתי מדרוני + גלי סופר טיוטרגבריאל סגלאלון זרמי
9הרבקה גריןשובל אגשםאלון זרמירפו"ח יוסרא
10ושני שובע + עבד אל רחמן מסאאיתי קציר
11ששני שובע + אלון זרמיאמיר נמיוט + אופיר עבודיאיתי קציררוני גיאת + רבקה גרין
12איהונתן ליויאן + איתי מדרוניגלי סופר + שני שובערפו"ח יוסראמוריה פנחסילני קפלןנועה לחאם
13בשני שובערפו"ח יוסרא + מיה כהןיובל לכברגאופיר עבודי + תומר ברוךרותם כהן + לני קפלןנועה לחאםאיתי מדרונינדב טיוטר
14גגיא יפהנועה לחאםלני קפלןאופיר עבודי + תומר ברוךשני שובע + נדב חיוני טיוטראיתי מדרונירפו"ח יוסראלני קפלן + גלי סופר טיוטר
15דאנסטסיה לביצקי + איתי מדרוניאיתי מדרוני + יובל להבשני שובעתומר ברוךדני קפלן + אופיר עבודילני קפלןנועה לחאם + אליה ממן
16השובל אגשםשני שובע + מיה כהןשני שובעאופיר עבודי + תומר ברוךאיתי מדרונינועה לחאם + נדב שועהלני קפלן + דן גורמיקי להב + גלי סופר טיוטר
17ושלמה סיון + שגב טיוטרטל אגאי + רבקה גריןנועה לחאםתמיר צזנהמיקי להבלני קפלןדניאל טננבאום
18ששני שובערבקה גרין + רועי לבנטרטל לביאאופיר עבודינועה לחאם
19ארבקה גריןרפו"ח יוסרא + גל ארנוןאור גיא טיוטר + נועה לחאםעמית הירש + שני שובעכרמלי + אופיר עבודילני קפלןאיתי מדרוני
20בנועה לחאםשני שובע + אור גיא טיוטראופיר עבודירפו"ח יוסרא + נדב חיוני טיוטרמיו פרמדיקית צבאיתי מדרוניגל ארנוןלני קפלן + שגב טיוטר
21גגל ארנון + שגב טיוטראופיר עבודי + גלי סופר טיוטררפו"ח יוסרא + לי פרץשני שובע + גיל קלייןלני קפלןרז לוינדב חיוני טיוטר + נועה לחאם
22דאופיר עבודיד"ר מיקי רונן + איתי מדרוניהדר פחימהשני שובענתן צמחשגב טיוטרנדב חיוני טיוטר + נועה לחאםרפו"ח יוסרא + און להבלני קפלן + און להב
לג בעומר23המיטל פדוה + גל ארנוןהדר פחימהגבריאל סגלבר סעדה + לי פרץשקד כהן + שקד בסיסאיתי מדרוני + דן גור
24ועמית לב ארי + שני שובעאופיר סקופנועם אלקיים + שובל אגשםבר אשכנזי + תמיר צזנהדעאס + שגב טיוטרדניאל טננבאום
25שמיקי להבטל אגאינתנאל קואן
26אגיא פלקסמן + כרמליזאק ביטן
27בנתנאל קואן
28גצח (סטלה)נוי שלמה
29דאון להבאון להבזאק ביטןד"ר מיקי רונן + ניר בלייכפלדשני ארז
30השני ארז
31ומיקי להבסגל נעמה + יובל גולדלבר אשכנזי
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:19 22/05
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.