שיבוצים ליולי 2020
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1דאווה מוזוןאביגיל פינברגאנאל נבט
2האביגיל פינברג ק + הדר רזוןאייל פרטשיראל פופקין קפאנאל נבטאמיתי מוטי + עמית לב ארי
3וטל אגאיידידיה עמרני מ.נתנאל ולדאייל פרט
4ש
5אגרשון הרשקוביץאייל פרט + אביגיל פינברג קעמית לב ארי + איתי מדרוניקורן דוידוב + שיראל פופקין קפליאור חוניואנאל נבט
6באופיר עבודיאביגיל פינברג קידידיה עמרני מ.שיראל פופקין קפאנאל נבטדריה בצלאלי קפ" + טומי קוויטאייל פרט
7גשיראל פופקין קפדריה בצלאלי קפ"אביגיל פינברג קיערה אופיר קפ"צ + אנאל נבט
8דיערה אופיר קפ"צאביגיל פינברגקורן דוידובשיראל פופקין קפידידיה עמרניאנאל נבט
יז בתמוז9האביגיל פינברג קעמית לב אריליאור זילברברגשיראל פופקיןגפן אוסישקין קפאופיר עבודי + שני שובעעידן שחם ויטוסאנאל נבט
10וידידיה עמרני מ.רבקה גריןטומי קוויטסגל נעמהגפן אוסישקין קפ + צביאנאל נבט
11שאלעזר רובינשטייצבי + ויטהגפן אוסישקין קפ
12אליאת שפירו ק36נועה יוהן ק 36תומר שוורץ רפו" + שיראל פופקין קפיערה אופיר קפ"צ + הדר רזוןקורן דוידוב + אביגיל פינברג קיאיר יולין ק 36ידידיה עמרני מ.אנאל נבט
13בנועה יוהן ק 36עמית לב אריליאור זילברברג + יאיר יולין ק 36אביגיל פינברג ק + נתנאל ולדשיראל פופקין קפאורי קרגולה ק36 + נירי בנימיניאנאל נבטליאת שפירו ק36אייל פרט + ידידיה עמרני מ.
14גיאיר יולין ק 36נירי בנימיני + אביגיל פינברג קנתנאל ולד + נועה יוהן ק 36אורי קרגולה ק36עמית לב ארי + שיראל פופקין קפקורן דוידוב (טי + גפן אוסישקין קפתומר שוורץ רפו"אנאל נבט + ליאת שפירו ק36
15דנועה יוהן ק 36אורי קרגולה ק36נתנאל ולד + שיראל פופקין קפקורן דוידוב (טיעמית לב ארי + אביגיל פינברג קידידיה עמרני מ. + לני קפלןאנאל נבט + ליאת שפירו ק36יאיר יולין ק 36תומר שוורץ רפו"
16הנתנאל ולד + שיראל פופקין קפאביגיל פינברג ק + לני קפלןקוויט טומי + נועם יהושע קפ"צאורי קרגולה ק36עמית לב ארי + נירי בנימיניקורן דוידוב (טי + גפן אוסישקין קפיאיר יולין ק 36אמיתי מוטי + תומר שוורץ רפו"אייל פרט + נועה יוהן ק 36
17וקוויט טומיעדן אלעד קפ"צ 3אורי קרגולה ק36קורן דוידוב (טיליאת שפירו ק36אור גיא רוזנברג + נועה יוהן ק 36יאיר יולין ק 36
18שעדן אלעד קפ"צ 3תומר שוורץ רפו"
19אנירי בנימיני קפנועם יהושע קפ"צדריה בצלאלי קפ"עדן אלעד קפ"צ 3
20בנירי בנימיני קפדריה בצלאלי קפ"נועם יהושע קפ"צ
21געדן אלעד קפ"צ 3דריה בצלאלי קפ"נועם יהושע קפ"צ
22דנועם יהושע קפ"ציערה אופיר קפ"צעדן אלעד קפ"צ 3
23ההדר רזון
24וסגל נעמה
25ש
26אהדר רזוןעמית לב ארייערה אופיר קפ"צ
27ב
28ג
29ד
ט' באב30הקוויט טומי
31וקוויט טומי
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 11:25 12/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.