שיבוצים למאי 2018
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1גנגה אבניעמית הירש + אור הרמתיעדי אריאס + טל אגאיצבי + כרמליעמית אנגלמן + שובל אגשםיונתן ליויאןגבי רוטש + נוי ניסים
2דעדי אריאסנגה אבני + אור הרמתיעמית הירש + טל אגאיעמית אנגלמן + נועה חזןרונית פלג + יונתן ליויאןגבי רוטשאור גיא
לג בעומר3העמית הירשאור הרמתי + אמיר נמיוטנגה אבנייונתן ליויאןאור גיא + עודהאלי טלגבי רוטשנוי ניסים + נועה חזן
4ונגה אבניקים מלצר + עדי אריאסקוראל אלזם + עודהאלון כרמלי + דן יונצ'הגילה אור + יונתן ליויאןאטי להברונית פלג + נועה חזןאור גיא + אלרון גאיהמיקי להב
5שקוראל אלזםנוי ניסים + יעל הרשקוביץקרין שניעדן ג'אןנועה חזן
6אאלרון גאיה + עדי אריאסעמית הירשאמיר נמיוטנועה חזןגבי רוטשאור גיא
7בעדי אריאסד"ר מיקי רונן + אור גיאנגה אבני + טל אגאיצבינועה חזן + גאיה אלרוןאלי הורנצ'יק + עמית הירשיונתן ליויאןגבי רוטש
8גנגה אבנייונתן ליויאן + נדב שועהנועה חזן + טל אגאיעמית הירשד"ר שירי אדלנעה וילף + גיא פלקסמןגבי רוטשעדי אריאסעדי אריאס
9דנועה חזןעדי אריאס + נועה רגבהרשקונדב וקסלר + יובל גולדלדניאל גפרי + עומר מדרגבי רוטש + אלון הולנדריונתן ליויאן + נוי קרקו
10העדי אריאסנועה חזןעמית הירש + קוראל אלזםדניאל גפרינדב וקסלר + עומר מדרעודה + אלי טליונתן ליויאןקרן לין + הדס אמירנגה אבני
11ועמית הירשעדי אריאסאופיר סקופ + יעל בנג'ודן יונצ'ה + דניאל גפרייונתן ליויאן + רונית פלגאטי להב + גיא גוטלנסקינגה אבני + מיקי להבנועה חזןגבי רוטש + דניאל טננבאום
12שנגה אבני + קים מלצרעדן סרוסי + רבקה גריןקרין שנינועה חזן + גיא פלקסמןגבי רוטשיעל בנג'ו
13אנגה אבני + מיטלעמית הירשנועה חזןניצן גלובינסקי + אלון הולנדרגבי רוטש + עומר מדריונתן ליויאן + אובגנג ליאורעדי אריאס
14בעמית הירשנועה חזןנגה אבני + עומר אשלגבי רוטשד"ר מיקי רונן + אור גיאנעה וילף + אלי הורנצ'יקעדי אריאסקרן לין + רועי לזרדני קפלן + טל אגאי
15גנגה אבניעדי אריאסעמית הירש + עדי שאולנועה חזן + גיא פלקסמןיונתן ליויאן + רועי לזרגבי רוטש
16דסיון שלמהעדי אריאסנועה חזןניצן גלובינסקי + שיר פוזנריונתן ליויאן + עומר מדרגבי רוטשרועי לזר + נגה אבניאור גיא
17העדי אריאסקוראל אלזםיונתן ליויאןעדי שאולעודה + אלי טלאור גיארועי לזרעמית הירש
18ונגה אבנינועה חזן + קרין שנייעל הרשקוביץ + קים מלצרשובל אגשםגבי רוטש + מיקי להביונתן ליויאן + אטי להבעמית הירשאור גיאדניאל טננבאום
ערב שבועות19שגל דויטשר + טל לביאיונתן ליויאןעדי אריאסגיא פלקסמן + עדן ג'אןנועה חזן + שקד ממן
שבועות20אעדי אריאס + יעל בנג'ומיקי להברבקה גריןעמר בראוראטי להבנועה חזןאור גיאמיקי להב
21בד"ר מיקי רונן + נגה אבניעדי אריאס + גל אחזי רוחםגילה אורנועה חזן + אלי הורנצ'יקדניאל גפריאור גיא + רועי כהןיונתן ליויאן + אלרון גאיה
22געדי אריאסגל אעומר אשלנועה חזןרועי כהןעמית הירש + הרשקויונתן ליויאןגבי רוטש
23דגל אטל אגאיעמית הירשיונתן ליויאן + רועי כהןגבי רוטשעדי אריאסעדי אריאס
24המיטלעדי אריאסמגלי קמינסקיעמית הירש + הדר כהןיונתן ליויאן + עודהגיא גוטלנסקיגבי רוטש + רונית פלג
25ועדי אריאס + ראובן לבטקיןעמית הירש + נדב שועהטל אגאידן יונצ'ה + יונתן ליויאןאטי להב + צביגבי רוטשאור גיא + מיקי להבקרין שני + דניאל טננבאום
26שגבי רוטש + עומר אשליעל הרשקוביץ + אור גיאטל לביא + עדן ג'אןיונתן ליויאן + צבינועה חזן + צבינגה אבני
27אנגה אבניעדי אריאסנועה חזןעמית הירש + עמר בראוריונתן ליויאן + נעה וילףגבי רוטשאור גיא
28בעדי אריאסנועה חזןיונתן ליויאןד"ר מיקי רונן + נגה אבניעמית הירש + נעה וילףאור גיאדני קפלן + גבי רוטש
29געדי אריאסנגה אבניעמית הירשנועה חזן + אלי הורנצ'יקגבי רוטשיונתן ליויאן
30דנגה אבנייונתן ליויאןנועה חזןגבי רוטשעדי אריאסעמית הירשאור גיא
31היונתן ליויאןנגה אבניעדי אריאסגבי רוטשעמית הירש + עודהנועה חזן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 15:19 24/05
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.