שיבוצים לנובמבר 2018
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1הבר בית עדה + ראובן לובטקיןהדר רזון + אדאם מסארווהאמיר נמיוט + יניב בן נפתלידן גור + יובל הנדלגיא פורתנדב שועהמוריה שרגא + עמית הירש
2ובן קחטן + עדן סרוסיסיון קרינגל + הדר כהןדניאל לביא + גיא אברבנאלדן גורגיא פורת + יובל גולדלניר בלייכפלדנדב חיוני
3שדניאל לביאקוראל אלזם + בן קחטןדניאל טננבאוםניצן קופיליסבר סעדהאדאם מסארווהדן גור
4אאדאם מסארווהגל א.גל א. + גיא פורתעידו פורןדניאל לביא + בר בית עדהרועי זהבי + דני קפלןדן גורנדב חיוניאלי הורנצ'יק
5בגיא פורתהדס ליברטי + הדר רזוןקים מלצרעידו פורןיובל הנדל + דן גורדניאל לביא + אמיר נמיוטאדאם מסארווהעידן שחם ויטוסנדב חיוני
6גגל א. + גיא פורתדן גור + קים מלצרבר בית עדה + איתמר חוגינתנאל קואן + גילי כרמלינדב חיוניעידן שחם ויטוס + ד"ר מוריה כהןעידו פורן
7דדן גורהדס ליברטי + קים מלצרהדס ליברטי + סיון קרינגלדניאל לביא + יובל הנדלגיא פלקסמן + גיא פורתעידו פורןנדב חיוני + עירד הימלמןאמיר נמיוט + אדאם מסארווה
8ההדר רזון + מיטל פדוהדניאל לביא + קים מלצרגיא פורת + דניס בן מאורדן גור + בר בית עדהאיתמר חוגי + גילי כרמליעירד הימלמן + אלון הולנדרעידן שחם ויטוס
9ודניאל לביאדן גור + נעמה ברק סגלטל אגאי + טל לביאדן יונצה + שובל אגשםיובל גולדל + נדב חיונייובל חזן + אדאם מסארווהגיא פורת + זק אלכסדניאל טננבאום
10שטומי קויטעמית לב אריגיא פורת + קים מלצראדאם מסארווהבר אשכנזי + אמיר נמיוטנעם פרינטה + עומר מדר
11אגיא פורתעידו פורן + יהונתן ליויאןהדס ליברטי + און להבגילי כרמלי + דניאל לביאדני קפלן + אלי הורנצ'יקנדב חיוניעירד הימלמן + דן גוראדאם מסארווה
12בעידו פורןדניאל לביאהדס ליברטי + רועי לבנטראיתמר חוגי + דן גורשגב בן דודיונס חאג' יחיאעירד הימלמן + נדב חיוניגיא פורת
13גיונס חאג' יחיאעידו פורן + קים מלצרעומר אשל + עדי צדקאיתמר חוגי + קרן שפיראעומר מדרגיא פורתדן גורנדב חיוני + ניצן גולובינסקי
14דדן גורהדס ליברטיהדס ליברטי + עמית הירשמוריה שרגא + רון אביגזררותם כהן + אדאם מסארווהאחמד אבו שאחגיא פורתשגב בן דוד
15הגיא פורתדניאל לביא + עדי אריאסאחמד אבו שאח + עדי אריאסמוריה שרגא + דנה קרןאמיר נמיוט + עידו פורןדן גור + עמית הירשנדב חיוני + גבי רוטש
16ואחמד אבו שאח + עדן סרוסידניאל לביא + טליה ביינישטל אגאיעידו פורןשגב בן דוד + עמית לב אריצבי + יונס חאג' יחיאנדב חיונינעמה ברק סגל + דן גורדניאל טננבאום + אלון זרמי
17שעמית לב ארי + קים מלצרהדר פחימהצבישקד בסיס + אמיר נמיוטנוי שלמה + גיא פורתאדאם מסארווהרבקה גרין
18אאדאם מסארווהאון להבאון להבגיא פורתאדאם מסארווהנועם כהן + דני קפלןיונס חאג' יחיא
19בהדס ליברטיד"ר מיקי רונןאור ברויטמןיונס חאג' יחיאאלי הורנצ'יק
20גגיא פורתשגב בן דודאדאם מסארווהשקד בסיס + אבישי אברמסוןהדס ליברטיהדס ליברטי
21דשגב בן דודיובל חזן + רועי זהביגיא פורת
22המיקי להבאון להבאון להבגיא פורת
23והדר פחימהאיתי רצירשובל אגשם
24שעפרי טופרתמיר צזנה
25אהדס ליברטיהדס ליברטיאיתי קציר + דני קפלןאלי הורנצ'יק
26ב
27גד"ר מיקי רונןשני ארזהדס ליברטי
28ד
29ה
30והדר פחימההדס ליברטי + שני ארזנעם פרינטה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:03 13/11
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.