שיבוצים ליולי 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1גאור קדרשטיין שקדתמר פרידמן + רוני שבתאיגל מויאלאוגלי מתןגרוס רועיאורלובסקי דוד + אדוה כהן
2דיעל ביביבן-עמי תוםאורי קיציס + תמר פרידמןתומר + אביגיל קסלר ניקולגליזר נעמישחר ארד + שקד שטיין אוהד סלע
3הביבי יעלאורלובסקי דוד תום בן- עמי + שחר ארדאל- נתן אלמוגפרידמן תמר רועי גרוס + שקד שטייןאוהד סלע
4וקסלר ניקולאמלי אזולאיתום בן עמי + שקד שטייןסלע אוהדשפרלינג נועהנעם נקסון + מירון סקופ
5שפולינה ליסיציןשקד שטייןשחר ארד + ליטל יהודיובל וייצן כהן סביוןנעם נקסון + אור קדר
6אקוטנרפון פולינהארד שחראלי אילן + רוני שבתאישירה קימרוןאוהד סלע כהן אדוהמאי מיכאלי + סביון כהן
7ביעקובס אליהבירקן מיקיאלי אילן + שחר ארדקדר אורגליזר נעמיסביון כהן + אדוה כהןגל מויאל
8גאורלובסקי דוד שבתאי רוני + שחר ארדגל מויאלמיכאלי מאיאדוה כהן + שקד שטייןשירה + אלמוג
9דבנעמי תומרשטיין שקדנועה שפרלינג + יעל ביבייעקובס אליהfredman hilaאדוה כהן + שחר ארדאוהד סלע
10הקדר אורקיציס אוריספיר מזרחי + מאי מיכאלי
11וביבי יעלסקופ מירוןשחר ארד + אורי קיציס שירה קימרוןסלע אוהדיהוד ליטלמזרחי ספיר
12שאוגלי מתןפרידמן תמר מירון סקופ + ליטל יהודגל מויאלשפרלינג נועהניב שושני + נקסון נעם
13אבנעמי תומרלביא מיאלפולינה ליסיצין + אריאל סופר קיסמקימרון שירהאלי אילןנועה שפרלינג + נעם נקסון
14באוגלי מתןדיילי ליטלנועה שפרלינג + אלי אילןגל מויאלבראל אלוןניב שושני + ספיר מזרחי
יז בתמוז15גאברהם הדרדיילי ליטלנעה שפרלינגקדר אורבן-עמי תוםניב שושני + נטלי הררי
16דקוטנרפון פולינהכהן אדוהדוד אורלובסקי + יעל ביביאל- נתן אלמוגיעקובי סתיונטלי הררי + תום בן עמי
17הקוטנרפון פולינהשפרלינג נועהאלי אילןאברהם הדרשושני ניבנטלי הררי + תום בן עמי
18וקימרון שירהגרוס רועיאלי אילן + מירון סקופביבי יעלראשוני עידו נועה שפרלינג + ליטל יהוד
19שיעקובס אליהקיציס אורימיקי בירקן + אורלובסקי דודיהושע לירזמזרחי ספירנעם נקסון + ליטל יהוד
20אבנעמי תומרשטיין שקדאלי אילןקדר אורגילי פורתעידו ראשוני + אדוה כהן
21בקימרון שירהאילן אליאורי קיציס + אליה יעקובסאל- נתן אלמוגנקסון נעםאלון בראל + ניב שושני
22גגלוזמן דנה אברהם הדרשושני ניבעידו ראשוני + אורי קיציס
23דבנעמי תומרמאיה בליזובסקימיאל לביא + נעם נקסוןיהושע לירזנעה האוסלר + דוד אורלובסקי
24הקיציס אורישבתאי רוני + נעם נקסוןאל- נתן אלמוגשבתאי רוניפלברג נעמי + מאי מיכאלי
25ויעקובס אליה
26ש
27אבנעמי תומרהאוסלר נעה מיקי בירקן + מאי מיכאליסלע אוהדיואלי דניאלניב שושני + נועה שפרלינג
28בגל מויאלשבתאי רוניתמר פרידמן + אורלובסקי דודקימרון שירהפורת גיליאדוה כהן + נעה האוסלר
29גאל- נתן אלמוגמיכאלי מאיניב שושני + שחר ארד
30דאברהם הדראורלובסקי דוד אדוה כהן + נועה שפרלינגקורן קלוזנר טלהילה פרידמן + שחר ארד
31ה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 01:41 30/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.