שיבוצים לאפריל 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1גאל- נתן אלמוגרועי גרוס אליה יעקובס + מיאל לביא
2דמאי זילבר + לירון מצר
3הקשת הילההדר אברהם מיאל לביא
4ואריאלה ברגראמלי אזולאי + כהן סביון אל- נתן אלמוגתום בן עמימרון סקופ + אורי קיציס
5שמתן אוגלי אורלובסקי דוד כהן סביון בנעמי תומרקיציס אורייחזקאל אור + אליה יעקובס
6אזילבר מאי גרוס רועי + אזולאי אמלייובל וייצן ניקול קסלרכהן אדוה + אלי אילן
7בקוטנרפון פולינהאפק נגה אור קדר + גל מויאל מתן אוגלי דיילי ליטללירון מצר + גילי פורת
8גתומר בנעמיסביון כהןרוטנברג ג׳ואלדיילי ליטל + שקד שטיין
9דפולינה ליסיציןקימרון שירהדיילי ליטל + כהן סביון סלע אוהדשטיין שקדיעקובס אליה + אלמוג אל נתן
10הלבנה לויהאוסלר נעה אברהם הדר + האוסלר נעהגוטלנסקי גיאכהן סביוןלירון מצר + ספיר מזרחי
11ויעל ביביגרוס רועיכהן סביון + אפק נגהאל- נתן אלמוגיעקובי סתיויובל לוי + פולינה ליסיצין
שבת הגדול12שגל מויאל קדר אורדנה קנת + אלון בראל גוטלנסקי גיאשקד שטייןיחזקאל אור + האוסלר נעה
13אדנה גלוזמן לוי יובלאפק נגה + אור קדרסלע אוהדכהן אדוהמאי זילבר + אלון בראלגל+תומר
ערב פסח14באוהד סלעאורלובסקי דוד יובל לוי + אור קדר
פסח15גמתן אוגלי עמרי בן אלטבההדר אברהם + אריאל סופר קיסמיהושע לירזקנת דנהמירון סקופ + גילי פורתאוהד
חוה"מ16דאביגיל דוידיאליה זכריה דנה קנת + ניב שושניגוטלנסקי גיאנחימובסקי רחלסקופ מירון + שירה קימרון תומר
חוה"מ17הבנעמי תומרדיילי ליטלאריאל קיסמן + גל מויאלאל- נתן אלמוגהררי נטליגימאני יחיאל + נעה האוסלרשירה
חוה"מ18ולוי לבנההאוסלר נעה עדן בנרוס + דנה קנתאוהד סלעלוי יובלדנה קנת + מירון סקופ
חוה"מ19שמתן אוגליזילבר מאי הדר אברהם + יובל לוי בנעמי תומרשטיין שקדספיר מזרחי + עדן שלום
חוה"מ20אגוטלנסקי גיאאילן אליזילבר מאי + שירה קימרון ניקול קסלרלוי יובלבר רוה + מאי זילבר
פסח21ביעל ביביאריאל סופר קיסמגל מויאל + אור קדרתומריהושע לירזקדר אורליטל דיילי + דנה קנת
22גלוי יובלגימאני יחיאלנחימובסקי רחל + אורלובסקי דוד
23דרוטנברג ג׳ואלאזולאי אמלי + מאי זילבר
24השניאורסון שיר גרוס רועימצר לירון + עדן כהן
25ובנרוס עדןפלברג נעמיאדוה כהן + אורי קיציס קוטנרפון פולינהרמים שריאור קדר + אליה יעקובס
26שבנעמי תומראורלובסקי דוד פולינה ליסיצין + אור קדר
27אבירקן מיקיאורלובסקי דוד + רועי גרוס
יום השואה28בכהן עדןמיאל לביא + נחימובסקי רחל
29גאל- נתן אלמוגהררי נטלילירון מצר + אור יחזקאל
30דניקול קסלר
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 11:48 21/04
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.