שיבוצים לאוקטובר 2017
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
1אארמה גל + צשנובר דביריובל ונטורהאבירם לינוראגסי אליענהגרוסברד ניר גיא יפה
2בגרוסברד נירגיא יפהיובל ונטורהאבירם לינורגרוסברד ניר טימן בןניל ויטה
3גגרוסברד ניר טימן בןדביר אגסי אליענהלכברג יובל אבירם לינורעדן (שרל)איזיקוב אלהלכברג יובל יאיר כהןרוני דביר
ערב סוכות4דולד נתנאלמורג אמרגי טלצבריאוזן תהילה ארנון טלויקה + ולדגיא יפהסופיה אבירם לינורניר גרוסברד
סוכות5הלכברג יובל מלול סהריפה גיארום קינן
חוה"מ6וסופישרהרייזבראליוסמן אמיר + ולד נתנאלויקה זריצקיברפמן עמיתלינור אבירםגפרי דניאל
חוה"מ7ששבתאי עמיתמלול סהרלכברג יובל יפה גיא
חוה"מ8איוסמן אמירשרהאיתמראבירם לינור + צשנובר דביראגסי אליענהבר שפורןויקה זריצקיונטורה יובליוסמן אמירגרוסברד ניר ד"ר אסתיגיא יפההיבש‬‎ ‫עמית
חוה"מ9בעמית בראונשטייןאביהו פרץיפה גיאאיזיקוב אלה + פנחסי מוריהיובל מססהאגסי אליענהפיקסלר קוביזריצקי ויקה + צשנובר דבירבן טימןיפתח לויגרוסברד נירעמית בראונשטיין
חוה"מ10גלכברג יובל + צשנובר דבירבן טימןגרוסברד נירמססה יובלפיני מססה יובלויקה זריצקילכברג יובל ענת
הושענה רבה11דגרוסברד ניר בן טימןאמיר יוסמןאבירם לינורויקה זריצקילכברג יובלמלול סהרגיא יפהויקה זריצקילכברג יובל
שמחת תורה12הגיא יפהמלול סהרלכברג יובלזריצקי ויקה + פנטל פנחסלכברג יובלמלול סהר
13ומלול סהר + שפורן בראיזיקוב אלה + ולד נתנאלצשנובר דביראבירם לינורעמית ברזלחזי
14ששבתאי עמיתמלול סהרקרן בוירספיר + פיניז'וקוב סופיבו טימןלכברג יובל יפה גיאמלול סהר
15אנעמה עאיישמלול סהרארמה גל + מססה יובלאבירם לינוראמיר יוסמןהילה שר"לארמה גל + יפה גיאאליענה אגסיגרוסברד ניר
16ביפה גיאגרוסברד ניר פרץ אביהואאיזיקוב אלה + פנחסי מוריהאגסי אליענהלינור אבירםנעמי שר"לאיזיקוב אלה + פנחסי מוריהיפה גיאגל אמיתיטימן בן
17גטימן בןלכברג יובל אבירם לינורזריצקי ויקהאיזיקוב אלהד"ר אסתיגרוסברד ניראלי הרשברג
18דרייז איתי מלול סהרפרץ אביהואלכברג יובל גרוסברד ניר גל ארמהויקה זריצקיולדינגר עמית
19הלכברג יובל אליעה + מוריהויקה זרציקישירות לאומיאבירם לינורמרינה שר"לגיא יפהזריצקי ויקהיובל ונטורה
20וגיא יפהדניאל אלמליחחלילי עמינדב צברי דורזריצקי ויקה + אביטן דניאליוסמן אמיראייתי רייזאבירם לינורסהר מלולמלול סהר
21שטימן בןיפה גיא
22אזריצקי ויקהונטורה יובלארמה גל + בראונשטיין עמיתשרה (שר"ל)אבירם לינורארמה גל + יפה גיאניר גרוסברדד"ר אסתילכברג יובל + יוסמן אמיר
23במלול פרץ אביהואדניאל אביטןעדן שרלזריצקי ויקה + לרמן עדןלכברג יובל לוני טימן בןאלי הרשברג
24גיוסמן אמירלכברג יובל טימן בןאבירם לינוראגסי אליענהונטורה יובלשרלזריצקי ויקה + פרץ אביהואיפה גיאגרוסברד ניר
25דטימן בןיפה גיאגרוסברד ניר ארמה גל + אגסי אליענהיובל ונטורהאבירם לינורשרלארמה גל + שפורן בריוסמן אמירלכברג יובל
26היוסמן אמירלכברג יובל אגסי אליענהגרוסברד ניראבירם לינורמלול סהרזריצקי ויקהלכברג יובל שפורן בר
27וזריצקי ויקה + ולד נתנאלאיזיקוב אלהונטורה יובללכברג יובל יוסמן אמיראבירם לינור
28שטימן בןתמיר זכריהטימן בןאיזיקוב אלהלכברג יובל
29אטימן בןונטורה יובלארמה גל + אגסי אליענהאבירם לינוראמיר יוסמןשרלארמה גל + זריצקי ויקהגרוסברד ניר לכברג יובל
30בזריצקי ויקהאיזיקוב אלהלכברג יובל אבירם לינוראגסי אליענהונטורה יובלשרלאיזיקוב אלהיוסמן אמירגרוסברד ניר
31גאיזיקוב אלהטימן בןגרוסברד ניר אבירם לינוראגסי אליענהונטורה יובלשרל + ארמה גלזריצקי ויקהלכברג יובל גל ארמה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:20 22/10
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.