שיבוצים לדצמבר 2017
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
1וזריצקי ויקהדדון יונתןלינור אבירםונטורה יובלמולקנדוב אודליה
2שפנטל פנחס
3אזריצקי ויקהאילנה מלמדלינור אבירםאגסי אליענהלכברג יובל ונטורה יובל
4באגסי אליענהאבירם לינורארמה גל + רייז איתי דביר אלוניד''ר אסתיונטורה יובלאלי הירשברג
5גטימן בןדביר אלוניונטורה יובלזריצקי ויקהאגסי אליענהארמה גלאבוחצירא חנהטימן בןאבירם לינור
6דאבוחצירא חנה + פרץ אביהואטימן בןונטורה יובלאבירם לינוראגסי אליענהיוסמן אמירונטורה יובל
7האבוחצירא חנהיוסמן אמירחול × 2שפורן בראבירם לינוראליענה אגסיכהן עמליה מיכל + רייז איתי אבאייב מזל
8וגפרי דניאלדדון יונתןאבירם לינורמולקנדוב אודליהרבקה
9ש
10אשרה(שרל)ונטורה יובלמרינה(שרל)ארמה גל + מלול סהרצשנובר דביריהונתןונטורה יובלאלי הרשברג
11בדביר + יהונתןיוסמן אמיריוליה אחותונטורה יובלעדן(שרל)ארמה גללרמן עדןונטורה יובל
12גאמיר + יהונתןויסברגהילה(שרל)עדן + ויאירצשנובר דבירונטורה יובל
חנוכה13דפרץ אביהואאבירם לינור + צשנובר דביריוסמן אמיריהונתןשרה(שרל)אגסי אליענהדביר אלוניונטורה יובל
חנוכה14הדביר אלוניונטורה יובלעמליה + יהונתןאגסי אליענהרייז איתי אבירם לינור + אבאייב מזלמלול סהראורי
חנוכה15ויוסמן אמיראלינה על בסיסידדון יונתןאבירם לינורמולקנדוב אודליהגרין רבקה
חנוכה16שגרין רבקה
חנוכה17אצשנובר דביר + טרומפטר אהרון יונתןבר + אוריח. צבאיפיקסלר קוביברזלאוריד"ר אסתי
חנוכה18בליפז+טלידניאל קאופמןח. צבאיאבירם לינורדביר אלוניונטורה יובל
חנוכה19גליפז+קאופמןצשנובר דבירח. צבאיאבירם לינורדביר אלוניונטורה יובלדביר אלוני
חנוכה20דונטורה יובלאבירם לינור + צשנובר דבירח. צבאיהילה(שרל)אלי הרשברג
21הולד נתנאלאבירם לינורח. צבאיונטורה יובלד"ר אורי
22ודדון יונתןאבירם לינורמולקנדוב אודליה
23שסולומון שני + אולרו קרינהשרון כוכבישרון כוכביונטורה יובלגרין רבקה
24אונטורה יובליוסמן אמיראלינה אחותשרה(שרל)מרינה(שרל)ארמה גלאגסי אליענהאבירם לינור
25באגסי אליענהיוסמן אמירונטורה יובלהילה(שרל)אבירם לינורבן טימןגל ארמה
26גבן טימןאגסי אליענהאבירם לינורעדן(שרל)ארמה גלטימן בןונטורה יובל
27דטימן בןונטורה יובלאבירם לינוריוסמן אמיראגסי אליענהארמה גלונטורה יובל
עשרה בטבת28האגסי אליענהבן טימןאלינה אחותאבירם לינורמרינה(שרל)
29וסולומון שני + אולרו קרינהדדון יונתןאבירם לינורמולקנדוב אודליהגרין רבקה
30שונטורה יובלונטורה יובל
31אטימן בןשרה(שרל)ונטורה יובלמרינה(שרל)אגסי אליענהגל ארמהאבירם לינור
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 20:33 17/12
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.