שיבוצים ליולי 2018
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
יז בתמוז1איוסף אריאל + רייז איתי סימוביץ גדיטרומפטר אהרון יונתןצשנובר דבירחן עילםשרהשרגא מוריהפנחסי מוריהחן עילםורשה עמיתאחות קורס על בס
2בברפמן עמית סימוביץ גדיפנחסי מוריהשרהאבאייב מזלשר"לפנחסי מוריהברפמן עמיתקצנובסקי איטלורשה עמיתנעה יהלום
3גסימוביץ גדיורשה עמיתנעה יהלוםחן עילם= משתלמתעמית ברפמןעדן שאוליאןשרגא מוריהשר"למשתלם חול+אחות פנחסי מוריהמשתלמת על בסיסישרגא מוריה
4דיוסף אריאל + בראל איתמרקצנובסקי איטל + פנחסי מוריהסימוביץ גדיטרומפטר אהרון יונתןברפמן עמית חן עילםשרהורשה עמיתנעה יהלוםאבייב מזל+ עדן חן עילםשרגא מוריה
5האבאייב מזלנעה יהלוםעדן שאוליאןדביר צשנוברשפורן בר + זריצקי ויקהברפמן עמית שרהטיוטר 3עמית ורשהיוסף אריאל= משתשרגא מוריה
6וטרומפטר אהרון יונתן + לרמן עדןצברי דוראיילת סגלרייז איתי יוסף אריאלאבאייב מזלשרגא מוריה
7שקצנובסקי איטללרמן עדן
8איוסף אריאלסימוביץ גדישרגא מוריהחן עילם + שפורן בררייז איתי שרה חתוקהאבאייב מזלשחף לור"מפנחסי מוריהמשתלמת על בסיסיפרידמן נגהורשה עמית
9בעדן לרמן+ איטלצשנובר דבירסימוביץ גדימרב קליין + סימוביץ גדיחן עילםמוסא- על בסיסיאבאייב מזלדניאל ארשטייןפנחסי מוריה+ משחן עילםדביר אלוניאבאייב מזל
10גפנחסי מוריה + רייז איתי דביר אלוניאושר מעטוףברפמן עמית שרה חתוקהשרגא מוריהמזל אבייבאריאל יוסףשרגא מוריהעדן אסולין
11דאבאייב מזליוסף אריאלורשה עמיתאיילת סגלחן עילם+ ציקי שבראונשטיין עמיתסימוביץ גדימוסא- על בסיסיפנחסי מוריה+ משאבאייב מזלשרגא מוריהישראלי רון-אל
12הפנחסי מוריהאבאייב מזלשרגא מוריהדביר אלוניחן עילםמרב קלייןרייז איתי עמית ברפמןדור צברימוסא- על בסיסיורשה עמיתדביר אלוני
13וטרומפטר אהרון יונתןצברי דוריוסף אריאלדביר רוניברפמן עמית + ברזל‬‎ ‫עמיתורשה עמיתרייז איתי אבאייב מזליהונתן (צפייה)פנחסי מוריהגרין רבקה
14שפנטל פנחסגרין רבקהרוני דביריהונתן (צפייה)תומר ופנחסארשטיין דניאל ורשה עמית
15אצברי דורשרגא מוריהישראלי רון-אלאבאייב מזל + רייז איתי שרה חתוקהמשתלמת על בסיסיטיוטר 3ורשה עמיתיהונתן (צפייה)ברפמן עמית מוריה פנחסי
16בורשה עמיתפנחסי מוריהמוריה פנחסיאבאייב מזל + רייז איתי מירי חלמיששרה חתוקהשרגא מוריהשרון שר"למשתלמת על בסיסי + ארשטיין דניאל + צשנובר דבירד"ר אסתימשתלמת על בסיסיברזל‬‎ ‫עמיתדביר אלוני
17גיוסף אריאל + לרמן עדןדביר אלוניעמית ברפמן ואחונטור אחמד- על בשרגא מוריהשרהא שר"לאבאייב מזלפנחסי מוריהממן צחי
18דיונימזל אבייב+אחות חן עילםאמיר נמיוטורשה עמיתאיילה שר"לאינקונטי ומשתלמטיוטרממן צחישרגא מוריהממן צחי
19האיתי רייזברפמן עמית + פורן אורןחן עילםשרה חתוקהורשה עמיתממן צחייוסף אריאל+ בר שרגא מוריהמירי חלמיש
20וויס אביטלצברי דורטרומפטר אהרון יונתןפנחסי מוריהאריאל יוסףאבאייב מזלשרגא מוריה
21שגרין רבקהורשה עמית
ט' באב22אפנחסי מוריהברפמן עמית שרגא מוריהחן עילםיהונתן (צפייה)
23בברפמן עמית אריאל יוסףזריצקי ויקה + אבאייב מזלפנחסי מוריהשרגא מוריהשרהא שר"לאבאייב מזלצשנובר דבירשרגא מוריה
24גברפמן עמית + ולד נתנאלחן עילםפנחסי מוריהורשה עמיתשיראל שר"לאבאייב מזלשרגא מוריה
25דאבאייב מזלחן עילםמירי חלמישורשה עמיתיהונתן (צפייה)ורשה עמית
26הורשה עמיתאבאייב מזלמירי חלמישפנחסי מוריהשרגא מוריהורשה עמית
טו באב27ויוסף אריאליוסף אריאלפנחסי מוריהורשה עמיתשרגא מוריה
28שיהונתן (צפייה)ורשה עמית
29איוסף אריאלשרגא מוריהפנחסי מוריהיהונתן (צפייה)אבאייב מזליעל שר"לאבאייב מזל
30בבן צרויה אביחיפנחסי מוריה + ולד נתנאלשרגא מוריהלי שר"לאבאייב מזל
31גאבאייב מזלשרגא מוריהמרינה שר"לפנחסי מוריהשרגא מוריה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:33 18/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.