שיבוצים לאוגוסט 2017
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
ט' באב1גשפורן+ ולדגפרי דניאלצברי דוריפה גיא + אלון חן ורמוסחן ורמוסאיזיקוב אלה + גפרי דניאלגרוסברד נירנגהאין מקוםאין מקום
2דאגסי + רייזדביר צאיזיקוב אלהטימן בןאלון ח.צבאיאבירם לינוררוני דביראגסי אליענה + מורג אמרגי טלטימן בן + בן טימןיפה גיאעמית
3האגסי אליענהיפה גיאאבירם לינוראיזיקוב אלהטל מורגגרוסברד ניר שר''לאבירם לינוראגסי אליענהדביר צ
4ובר שפורן+ ולדאמיר + דבירשגיאשגיאיפה גיאגורדון ברקאיתמר בראלגרין רבקה
5שגרין רבקהפיני
6אנתנאל ולדטימן בןבר שפורןעמית היבשאבירם לינורשר"לבר שפורןאבירם לינור
טו באב7בגרוסברד ניר שפורן+נמיוטיפה גיאלינור אבירםשר"לשפורן בריפה גיאאבירם לינור
8גיובלשפורן + JEFFREYיוסמן אמירADAM MICHAELויקהCEDRIC LOUISאין מקוםאיזיקוב אלהיובלטימן בן
9דאין מקוםטימן בןטימן + ויקהיוסמן אמיריובלשפורן ברשר"ללינור + ויקה\יוסמן אמיריובלגרוסברד ניר
10הטימן בןגרוסברד ניראלה + ד"ר כוכבייוסמן אמירויקהשר"לאין מקוםיפה גיאאבירם לינוריובל
11ודניאל גפרייובלויקה + אביטןיוסמן אמירפנחסי מוריהיובל + מנדייפה גיא
12שיפה גיאמתנדבשבתאי עמיתיובל + חייםאין מקוםאין מקוםחזי שירי
13אאלה + דבירעמית שבתאיגיא + דבירטימן בןזריצקי ויקהאבירם לינורשר"לניר + אסתייפה גיאלכברג יובל אבירם לינור
14באיתי רייזלכברג יובל זריצקי ויקהטימן בןלינור אבירםשר''לגרוסברד + ויקהאגסי אליענהלכברג יובל יפה גיאפנחסי מוריה
15גאגסי אליענהאבירם לינור + זריצקי ויקהלכברג יובל טימן בןשר"לאבירם לינוראגסי אליענהריייזרוני דביר
16דשגיאגרוסברד ניר אגסי אליענהבן טימןאבי דריקסאבירם לינורשר"לאליענה אגסי+שקדיוסמן אמירטליאיתמר בראללכברג יובל
17האין מקוםיוסמן אמירמורג אמרגי טליפה גיאאבי דריקסלכברג יובל זריצקי ויקהשר"ליוסמן אמירלכברג יובל אביטן דניאל
18ואיתמרבר שפורןחובש מתנדבאין מקוםיפה גיאיוסמן אמירעמית ברזלמנדי
19ששבתאי עמיתאין מקוםאין מקום
20אויקה + גלוקשטדיפה גיאיובל מססהלכברג יובלשר"לאיזיקוב אלהיוסמן אמירדהרי אמיראבירם לינורח. צבאי
21באיתמר בראלגרוסברד+ מססהזריצקי ויקהאבירם לינורשר"לניר + דבירטימן בןזריצקי ויקהיפה גיאלכברג יובל
22גיוסמן אמירבן טימןיפה גיאלכברג יובל אבירם לינוראיזיקוב אלהזריצקי ויקהאגסי אליענהשר"לגרוסברד ניר עינת אדרילכברג יובל אגסי אליענהד"ר אסתי
23דלכברג יובל אגסי אליענהבן טימןאבירם לינורשר"לגרוסברד ניר זריצקי ויקהאין מקוםאין מקום
24הויטה נילאין מקוםאין מקוםטימן בןאבירם לינורלכברג יובל אליענה אגסישר"לזריצקי ויקהאבירם לינוריפה גיאפיקסלר קובי
25ויפה גיאאבירם לינוראין מקוםאין מקום
26שגרין רבקהאין מקוםאין מקוםגרין רבקה
27אאיזיקוב אלהאגסי אליענהזריצקי ויקהלינור אבירםשר"לאיזיקוב + אפרתיפה גיאלכברג יובל אין מקוםאין מקום
28באגסי אליענהלכברג יובל אין מקוםאין מקוםגרוסברד ניר יוסמן אמירטימן בןשר"לגרוסברד ניר + זריצקי ויקהאיזיקוב אלהאבירם לינור
29גזריצקי ויקהלינור + סיגליוסמן אמירלכברג יובל טימן בןשר"לאגסי אליענהניר גרוסברדלכברג יובל אין מקוםאין מקום
30דאגסי אליענהזריצקי ויקהאין מקוםאין מקוםגיא יפה + ניסניטימן בןאבירם לינורשר"לגרוסברד ניר יוסמן אמירלכברג יובל
31האין מקוםזריצקי ויקהלכברג יובלאגסי + ניסניטימן בןאבירם לינורשר"לאגסי אליענהיפה גיאזריצקי ויקהאין מקוםאין מקום
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 08:44 18/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.