שיבוצים למרץ 2018
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
פורים1הטרומפטר אהרון יונתןשלוש + אולרו קרינהשחףיונתן גולןיונתשבתאימולקנדוב אודליהגרנדרגרנדר
שושן פורים2ומוריה שרגאמולקנדוב אודליהאבאייב מזלרחמינובשבתאי עמית
3שסולומון שני
4אטרומפטר אהרון יונתן + צשנובר דבירזריצקי ויקהסולומון שני ד"ר אסתי
5בצברי דורדביר אלוניטימן בןצברי דור
6גטימן בןדביר אלוניארשטיין דניאל צברי דור
7דצברי דורטימן בןונטורה יובלשפורן בר + ארשטיין דניאל לו"רגיא גלוקשטדלרמן עדןצברי דורארמה גלרוני דביר
8הטרומפטר אהרון יונתןרונאלשפורן בר + צברי דורשרההילה שר"לגיא יפהטרומפטר אהרון יונתן
9ו2 מתנדבותלינור אבירםדדון יונתןמולקנדוב אודליהשרגא מוריה
10שסולומון שני סולומון שני פנטל פנחסולדינגר עמית
11אצברי דורגאיהליאוראבאייב מזלצברי דוראבאייב מזלמולקנדוב אודליה
12באיתי רייזמולקנדוב אודליהיובל ונטורהנוי+ארשטייןנופרטרומפטר אהרון יונתן + טיוטרגיא יפהנוי נעהמולקנדוב אודליהלינור אבירם
13גרונאל ישראלימזל אבאייבצברי דור + צשנובר דביראבאייב מזלנעמיארמה גל + נוי נעהדביר אלוניארשטיין דניאל גיא יפה
14דצברי דור + טרומפטר אהרון יונתןדביר אלוניארשטיין דניאל + נוי נעהיאיר קתועגיא יפהשרגא מוריהלינור אבירםארמה גלצברי דורד"ר אסתיאודליה שרגא מוריה
15הצברי דורארשטיין דניאל + צשנובר דבירשרהשרגא מוריהלרמן עדן + ויס אביטלברפמן עמית
16וטרומפטר אהרון יונתןאביטן דניאלדדון יונתןשרגא מוריהפנטל פנחסשרגא מוריה
17שולדינגר עמיתפנטל פנחס
18אפנחסי מוריהזריצקי ויקהשרהארשטייןמרינה שר"לארמה + גולדרייךונטורה יובל
19בפנחסי מוריה + צברי דורארמה גליאירנופר שר"לשפורן ברפייןדניאל ארשטייןונטורה יובללינור אבירם
20גפייןשפורן בר + פנחסי מוריהדור צבריארשטיין דניאל ד"ר דינהארמה גלדביר אלוניונטורה יובל
21דאובגנג ליאור + אלרון גאיהדביר אלוניארשטיין דניאל + פנחסי מוריהצברי דורעדן שר"לצברי דורונטורה יובל
22הצברי דורשרהשרגא מוריהנעמי שר"לארשטיין דניאל
23ופנחסי מוריהצברי דורדדון יונתןשרגא מוריה
שבת הגדול24ששרגא מוריה
25אפנחסי מוריהשרהמרינה שר"לארשטיין דניאל + פנחסי מוריהארמה גלונטורה יובל
26בעדן שר"לפנחסי מוריהטימן בןארשטיין דניאל
27גטימן בןצברי דורארשטיין דניאל צברי דורונטורה יובל
28דטימן בןארשטיין דניאל מרינה שר"לונטורה יובל
29הטימן בןפנחסי מוריהשפורן בר + ארשטיין דניאל שרהצברי דורמרינה שר"ל
ערב פסח30וצברי דורדדון יונתן
פסח31ש
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 08:34 19/03
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.