שיבוצים לספטמבר 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1גפוקס משהמלול סהרהרץ אוריהנגר אודליה + מולה רותםקולפ שרה + שווץ נאוהמלול רייצ'ל
2דמלול סהרדוד פרנקקולפ שרהרייצלfreund sarahשאול שמואלימלול רייצ'ל
3העיסא עומר + גדלוביץ אברהם + פולברמכר דןמלול סהר + עציץ ליאורהרץ אוריהattinson mikeרייצ'ל קולפ שרה + פולברמכר דןרוזנברג יוסי
4וסחרוף ערן + קורן מני + מלול סהרהרץ אוריה + אליצור יאיר + מלול רייצ'לנתנאל וייל+עופרחלילי עמינדב אבני יהונתןספיר אפריםרייניץ תמרהרץ ניצןאהרונוב עופר
5ששבתאי עמית + גריידי יוניהרץ ניצן
6אצברי דורברזל שאולattinson mikeנגר אודליה מלול רייצ'ללנדאו יער
7במלול סהרקיש מיכל בורוכוב סמימלול סהרמלול רייצ'ל + לנדאו יער
8גגרינשפן בנימיןדוד פרנקהרץ אוריהנגר אודליה מלול רייצ'לברוש מור
9דהוטניק נירקיש מיכל בורוכוב סמי + מלול רייצ'לfreund sarah
10המלול סהרעציץ ליאורמלול רייצ'למלול רייצ'לattinson mikeליבמן עמיאלזר בר + הוטניק ניר
11וחפץ ברוך + אלעטאר לילך + סחרוף ערןאליצור יאיר + שלום נוריאל + פרץ אליעזרקיש מיכל הרץ אוריה + אבני יהונתןחלילי עמינדב + מלול רייצ'לרייניץ תמרברו שליכוכבי רבקה
12שפרשקה מריהברו שלי
ראש השנה13אמלול סהרמלול רייצ'ל + לנדאו יער + חלילי עמינדב מלול סהר
ראש השנה14בקוויט טומיפרז נדין + שם טוב דנהשווץ נאוה
ראש השנה15גלנדאו יערכוכבי רבקה
צום גדליה16דמלול סהרfreund sarahמלול רייצ'ל
17הנגר אודליה + עיסא עומרעציץ+פרנקלנדאו יער + מלול רייצ'לattinson mikeמלול רייצ'למולה רותםזר בר
18וגרסיאל תמר + קחטה לירון + קורן מנימלול סהר + אליצור יאירחנין יוסףפנטל פנחס + חלילי עמינדב מלול רייצ'לרייניץ תמראהרונוב עופר
19שמורג אמרגי טלעציץ ליאור + שם טוב דנהמלול רייצ'לגאבר ראנא + כוכבי רבקהפרשקה מריה
20אמלול סהרattinson mikeמלול רייצ'ל + מולה רותםסחרוף ערןמלול סהר + לנדאו יערמלול רייצ'ל
21במלול סהרמלול רייצ'לבורוכוב סמיfreund sarah + מלול רייצ'למלול סהר
ערב יו"כ22גחפץ ברוך + אלעטאר לילך + קחטה לירון + כוכבי רבקהמלול סהר + חנין יוסףמלול רייצ'לשווץ נאוה + מלול סהריצחייק דניאלאהרונוב עופר
יום כיפור23דמלול סהרמלול רייצ'ליצחייק דניאלמלול רייצ'ל
24השנקר נירסהר+דוד פרנקמלול רייצ'לattinson mikeמולה רותםסחרוף ערןפנטל פנחס
25ויאיר גודלבסקיאליצור יאיר + שלום נוריאללנדאו יער + חלילי עמינדב הרץ אוריה + מלול רייצ'לרייניץ תמרמלול סהראהרונוב עופר
26שפרשקה מריה + מורג אמרגי טלמלול רייצ'ל + פנטל פנחסמלול רייצ'לפנטל פנחס
ערב סוכות27אמלול סהרחלילי עמינדב attinson mikeמלול סהר + לנדאו יער
סוכות28במלול סהר
חוה"מ29גמלול רייצ'למלול סהרחלילי עמינדב מורג אמרגי טלאבני יהונתןמלול סהר
חוה"מ30דלנדאו יערחלילי עמינדב חפץ ברוך + אלעטאר לילךגרסיאל תמר + מלול רייצ'ל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:32 02/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.