שיבוצים לספטמבר 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1באבי לנצ'נסקייהונתן דדוןיובל עופרקוקליה אריק ישראל+קטיארלה גרברנאוה שוץשאושו נועםרון-טל אלימלך
2גמריה פרשקהדוד פרנקכהן שגיב קוקליה אריק אייגנר מרתה + שווץ נאוהנאוה שווץססי רפאל
3דאבי+אביאורי+נחוםכרמי תרצה הןדיה משרקינאוהקיש מיכלגבי חן
4האיריס סלוצקר + ולך נחשון מריה פרשקהעיסא עומרקיש מיכלנאוהattinson mikeברוש מוררוטר ליפזרייצ'ל מלול
5וברויאר נעםשלום נוריאלחלילי עמינדב רובינשטיין שגיארייצ'ל מלוליהונתן דדוןפאר עמיתיוני גריידיאין אמבולנסמריה פרשקה
6ששלום נוריאליער לנדאורייצ'ל מלוליער לנדאומאיר יאירקיש מיכליוסף ליאור
7איהונתן דדוןאבי לנצנסקיattinson mikeקיבייקו לופו שיאייגנר מרתהכרמי תרצה
8במריה פרשקהשבח רזיאלקיש מיכלכוכבי רבקה
9גקיש מיכלסימן טוב אביפרץ שירהקיש מיכליוסף ליאור
10דדרושקביץ אלעד אבי לנצ'יסקיכרמי תרצה איריס סלוצקר
11הדוד פרנקאיריס סלוצקרכרמי תרצה attinson mikeקיש מיכל + ריבל יואלפרץ שירהאהרונוב עופר + סליטה איתן
12ומאיר בירנשטוקשלום נוריאל + פרץ אליעזריוני גריידיחלילי עמינדב יהונתן דדוןרייניץ תמררייצ'ל מלולמריה פרשקה
13שקיש מיכליוני גריידיכדורי אורמאיר יאירגאבר ראנארייצ'ל מלול
14אשאול ברזליהונתן דדוןattinson mikeלירוןפרץ שירהיואל ריבלכוכבי בחמש
15בעופר יובל + רזניק יבגני סימן טוב אבירונן ולפישפרץ שירה
16גדוד פרנקקיש מיכלעופר יובלגילעד מגוראייגנר מרתההרשקו ניב
17דמריה פרשקה + רזניק יבגני תמיר+דוד+אליהקיש מיכלפרידמן נגה
18היובל+שירה+צבידוד פרנקattinson mikeעיסא עומרפרץ שירה
19וברויאר נעםסימן טוב אבירייצ'ל מלוליהונתן דדוןכדורי אור + הרשקו ניב אורי רינגקיש מיכליוני גריידי
20שיער לנדאומאיר יאיריוני גריידירייצ'ל מלול
21אמאיה פרשקהיהונתן דדוןקיש מיכלattinson mikeשאול ברזל
22בשירה+תמראייל סגלאייגנר מרתהפרץ שירהכוכבי רבקה
23גקיש מיכלרונן ולפישברוש מוראהרונוב עופר
ראש השנה24דשני+נדיןאיריס סלוצקר
ראש השנה25היער לנדאוattinson mikeכוכבי רבקה + פרץ אליעזרקיש מיכלאיריס סלוצקר
ראש השנה26ורייצ'ל מלולשלום נוריאל + קיש מיכליער לנדאוספחר אפריםרייצ'ל מלולאיריס סלוצקר
27שאיריס סלוצקרקיש מיכלרייצ'ל מלולגאבר ראנאאבי לנצ'יסקירייצ'ל מלול
צום גדליה28אדוד פרנקיהונתן דדוןattinson mikeרוטר ליפזשאול ברזל
29ברונן + יובלאלעד ניסנהולץפרקש וינטר הדסמריה פרשקה
30גאייל סגלרפאל ססיאייגנר מרתהאיריס סלוצקר
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 18:25 18/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.