שיבוצים לספטמבר 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1באבי לנצ'נסקייהונתן דדוןיובל עופרקוקליה אריק ישראל+קטיארלה גרברנאוה שוץשאושו נועםרון-טל אלימלך
2גמריה פרשקהדוד פרנקכהן שגיב קוקליה אריק אייגנר מרתה + שווץ נאוהנאוה שווץססי רפאל
3דאבי+אביאורי+נחוםכרמי תרצה הןדיה משרקינאוהקיש מיכלגבי חן
4האיריס סלוצקרמריה פרשקהעיסא עומרקיש מיכלנאוהattinson mikeברוש מוררוטר ליפזרייצ'ל מלול
5וברויאר נעםשלום נוריאלחלילי עמינדב רייצ'ל מלוליהונתן דדוןיוני גריידיאין אמבולנסמריה פרשקה
6ששלום נוריאליער לנדאורייצ'ל מלוליער לנדאומאיר יאירקיש מיכליוסף ליאור
7איהונתן דדוןאליה+צחיattinson mikeקיבייקו לופו שיאייגנר מרתה
8במריה פרשקהשבח רזיאלקיש מיכלרוזנברג יוסיכוכבי רבקה
9גקיש מיכלסימן טוב אביקיש מיכל
10דדרושקביץ אלעד אבי לנצ'יסקיפרידמן נגהפרקש וינטר הדסאיריס סלוצקר
11הדוד פרנקאיריס סלוצקרattinson mikeקיש מיכלפרץ שירהאהרונוב עופר + סליטה איתן
12ויוני גריידישלום נוריאל + פרץ אליעזרחלילי עמינדב יהונתן דדוןרייניץ תמררייצ'ל מלולמריה פרשקה
13שקיש מיכליוני גריידימאיר יאירגאבר ראנארייצ'ל מלול
14אשאול ברזליהונתן דדוןattinson mike
15בעופר יובלסימן טוב אבינוימן טובה + נוימן טובהרונן ולפיש
16גדוד פרנקקיש מיכלאייגנר מרתה
17דמריה פרשקהרוזנברג יוסיפרידמן נגהאיריס סלוצקר
18הדוד פרנקattinson mikeעיסא עומרקיש מיכלעופר יובלפרץ שירה
19וברויאר נעםסימן טוב אבירייצ'ל מלוליהונתן דדוןקיש מיכליוני גריידי
20שיער לנדאומאיר יאיריוני גריידירייצ'ל מלול
21אמאיה פרשקהיהונתן דדוןקיש מיכלattinson mikeשאול ברזל
22באייגנר מרתהכוכבי רבקה
23גקיש מיכלרונן ולפישברוש מוראהרונוב עופר
ראש השנה24דאיריס סלוצקר
ראש השנה25היער לנדאוattinson mikeכוכבי רבקה + פרץ אליעזרקיש מיכלאיריס סלוצקר
ראש השנה26ורייצ'ל מלולשלום נוריאל + קיש מיכליער לנדאוספחר אפריםרייצ'ל מלולאיריס סלוצקר
27שאיריס סלוצקרקיש מיכלרייצ'ל מלולגאבר ראנאאבי לנצ'יסקירייצ'ל מלול
צום גדליה28אדוד פרנקיהונתן דדוןattinson mikeרוטר ליפזשאול ברזל
29ברונן + יובלפרקש וינטר הדסמריה פרשקה
30גאייגנר מרתהאיריס סלוצקר
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 00:59 03/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.