שיבוצים לאוגוסט 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1וכהן שגיב איריס+גיארייצ'ל מלולחלילי עמינדב יהונתן דדוןאורי רינג+גורדוחיים כהן+ תמר רשני+מריהמאיר יאיראין אמבולנסרבקה כוכבי
2שאין אמבולנסספיר אפריםאין אמבולנסאין אמבולנסמריה פרשקהיוני גריידיכדורי אוררייצ'ל מלולשלום נוריאל
3אברויאר נעםיהונתן דדון + שוורץ גלעד תמר ריינוסattinson mikeקוקליה אריק וויאקובסקי משה + פרץ שירהרוטר ליפזשאול ברזל
4באבי סימן טובאליה+צחיונינו ניסיםענת זילברגקוקליה אריק כהן חייםשרה גינדיןאיריס סלוצקרמגן דוד + שווץ נאוה
ט' באב5גליאת+ משה ויאקוישראל מאירמריה פרשקהכהן שגיב קוקליה אריק שירה קלוזניאיריס סלוצקריהונתן דדון + יוסף ליאורוויאקובסקי משהאייגנר מרתהאנה+דניאל
6דשרה גינדיןאבי סימן טוב + כרמי תרצה ישראל מאירקוקליה אריק אוליביה+ מג חולשרה+ג'ורדי חולקלסי+ טלי חולאביבית+ נגהפרקש וינטר הדסשאול ברזל + ליא
7הוויאקובסקי משהאיתמר קורן+גייבאבי סימן טובשילר אופירattinson mikeקלסי+טלי חולרונן ולפיש+אוהדיוסי+ליאורה חולמאיר חגירוטר ליפז
8ופרץ שירהשלום נוריאל + גליצקי בנוהודיה משרקיחלילי עמינדב רייצ'ל מלולשוורץ גילעדיהונתן דדוןשני ישיעיהואבי לנצ'סקיאין אמבולנסמריה פרשקה
9שאיריס סלוצקראין אמבולנסענת זילברגאין אמבולנסאין אמבולנסרייצ'ל מלולמריה פרשקהיוני גריידייער לנדאורייצ'ל מלול
10אוויאקובסקי משה + גאבר ראנאברויאר נעם + רוטר ליפזונינו ניסיםattinson mikeאבי סימן טובאוהדאוליביה+ג'ורדי אהרוןרט אבישי שמואלשילר אופירמריה פרשקה + שווץ נאוה
טו באב11באדם חזקיהושיאל +יוסי+מורטלי שטייןשינה וחברתוענת זילברגאוליביה+שרהאוהד+חולאהרון+קלסירוזנברג יוסי + דודקביץ נתנאלאיריס סלוצקר + זהבי שיאל
12גתמר ריינוסאיתמר קורן+מג+טטלי שטיין+אלכסיקוקליה אריק רט אבישי שמואלשרה+גייבאהרון+יוסיקלסי+ליאורהאייגנר מרתהרוטר ליפזחרבי גושה
13דאבי סימן טובהודיה משרקי+גורקורשין מרק + קיש מיכליער לנדאואיתמר קורןאוהדמג+אוליביהשרהפרידמן נגהרונן ולפיששאול ברזל
14האדם חזקיהו + ולך נחשון שירה קלוזי+יוסיעומר עיסאattinson mikeאבי סימן טובג'ורדיגייב+טליקלסיברוש מורתמר ריינוסשאול ברזל+ליאור
15ורייצל+שרהשלום נוריאל+אוהאיריס סלוצקר + קיש מיכלחלילי עמינדב ספיר אפרייםשאול ברזל + יוסף ליאוריהונתן דדוןיוני גרייידימריה פרשקהאין אמבולנסאיתמר קורן
16שבר יוחנן + דנה אין אמבולנסאיריס סלוצקראין אמבולנסאין אמבולנסמריה פרשקה + זכריה תמיריוני גריידימאיר יאירספיר אפריםרייצ'ל מלול + יוסף ליאור
17אברוינאר נעםאבי לנצ'ינסקיהודיה משרקיattinson mikeאיתמר קורן + עופר יובל2 חולניקיםבן יעקב נטלי + כלפון גילעד חייםחולניקדודקביץ נתנאלמעודה אביביתאיריס סלוצקר
18באבי סימןטוב+ 2 אלית+שרה+חולקוקליה אריק מורג טל2 חולניקים2 חונליקיםחולניקרוזנברג יוסירבקה כוכבירונן ולפיש + שווץ נאוה
19גפרץ שירה+ 2 חולאיתמר קורן+חולשטיין טליעומר עיסאקוקליה אריק 2 חולניקים2 חולניקיםחולניקאייגנר מרתה + שווץ נאוהרוטר ליפזאיריס סלוצקר
20דאבי סימן טוב+2חאלעד ניסנהולץ+2דודקביץ נתנאלקוקליה אריק שטיין טלי 2חולניקםמריה פרשקה + זהבי שיאלחולניקפרידמן נגה + פרקש וינטר הדסצוות מלארפאל+איריס
21הנתנאל+ חוליהונתן דדון+2חומורג טל + קיש מיכלattinson mikeיובל עופר2 חונליקיםחולניקחולניקיוסי פרנקל צוותרייצ'ל מלולאיריס סלוצקר
22וחלילי עמינדב+2 שלום נוריאל+גלישפרונג אריאלחלילי עמינדב יהונתן דדוןמורג טלרייניץ תמריובל עופררייצ'ל מלולאין אמבולנסמריה פרשקה
23שאין אמבולנסיובל עופראין אמבולנסאין אמבולנסזהבי שיאלמריה פרשקהמאיר יאיראיתמר+גיא+ראנארייצ'ל מלול
24אנועם+איריסשרה+אליתאיתמר קורןשלום יעקביובל עופרשרל2 שרלעהת זילברגמרתה אייגנראהרונוב עופר
25באביסימןטוב+רזניאלית+2חוליהונתן דדוןהדר פחימה+חולליפז רוטרשרל+2חולשרל+2חול2שרל+חולפרץ שירהמריה פרשקהרונן לפיש
26גשרה+תמר+חוליהונתן דדון+2חודוד פרנק+חוליהונתן דדוןשרל+2 חולמריה פרשקה+חוליובל עופראייגנר מרתהרייצ'ל מלולשאול ברזל
27דרזניק יבגני+2חושרה+אנה+דניאלללדוד פרנק+חוליהונתן דדוןשרל+2 חולהודיה משרקי+חול2שרל+חולפרידמן נגהאיריס+יוסישאול ברזל
28החגי מאיר+2 חוליוגב+2חולרונן ולפישattinson mikeיהונתן דדון+חולשרל+ 2 חולשרל+2 חול2 שרל+חולהודיה+ישראלרוטר ליפזאהרונוב עופר + סליטה איתן
29וחלילי עמינדב+2חצוריאל+חדאד+תמימריה פרשקהחלילי עמינדב רייצ'ל מלול + קיש מיכליהונתן דדוןרייניץ תמרשרה+אליתאיריס סלוצקראין אמבולנסאנה+דניאל
30שאין אמבולנסאיתמר+גיאאין אמבולנסאין אמבולנסאיריס סלוצקרמריה פרשקהיוני+יעראיריס+דודרייצ'ל מלול
31אקיש מיכליהונתן דדוןדוד פרנקמריה פרשקהשירה קלוזנישרלשרל2 שרלאיריס סלוצקרתמר ריינוסאנה+דניאל + זהבי שיאל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 14:36 30/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.