שיבוצים לינואר 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
עשרה בטבת1האבי לנצ'יסקידוד חדדעיסא עומרattinson mikeפרץ אביהואמלול רייצ'לרון-טל אלימלך
2ומלול רייצ'לברזל שאולגריידי יוני + חלילי עמינדב אבני יהונתןבר יוחנןרייניץ תמרמלול רייצ'לסלוצקר איריס
3שמלול רייצ'לסלוצקר איריסשבתאי עמיתחדד אלונהשבתאי עמית
4אפרץ אביהוא + שילר אופיריעקב פדרattinson mikeמלול רייצ'לכהן שגיב פרשקה מריה
5באבי [06.30]עידית לויכרמי תרצה מלול רייצ'לשבתאי עמית
6גאליה+צחידוד פרנקרוטר ליפזמלול רייצ'לתמר ריינוסאייגנר מרתהשבתאי עמית
7דאבי + שכטר אהרעמרי מלביןשירהלנדאו יערכרמי תרצה שבתאי עמית
8האבי לנצ'יסקידוד חדדמלול רייצ'לולפיש רונןattinson mikeתמר ריינוספרשקה מריהשבתאי עמית
9והדס פרקששרה+אנהקלוזני שירהגריידי יוני + חלילי עמינדב אבני יהונתןמלול רייצ'לפרז נדין + שם טוב דנה
10שפנחס רייצלשווץ נאוהאפרים ספירבר יוחנןשבתאי עמיתרייצ'ל מלול
11אישראל מאיראורנהחרביattinson mike2 משתלמי חובשיםפרץ אביהוארייצל מלול
12באבי [06.30]אילן קרניתמר ריינוסמשתלם חובשים + עופר יובלמשתלם חובשיםמלול רייצ'לכרמי תרצה
13גשבח רזיאלבר לוסטבדרמשתלם חובשיםמשתלם חובשיםכהן שגיב מלול רייצ'לולפיש רונןאייגנר מרתהריינוס תמרמגן דוד
14דאבי [06.30]רפאל ססיכהן שגיב משתלם חובשיםמשתלם חובשיםהדס פרקשתמר ריינוס
15החלילי עמינדב + לנדאו יערשאול ברזל2 משתלמי חובשיםattinson mike + כהן שגיב kisch michalמלול רייצ'לפרידמן נגה
16ואבי סימן טובאליצור יאיר + שלום נוריאלאפרים ספיר + פדר יעקבחלילי עמינדב סלוצקר איריסרייניץ תמרמלול רייצ'לפרז נדין + שם טוב דנה
17שסלוצקר איריסכדורי אורכוכבי רבקהשבתאי עמיתשבתאי עמית
18אאליה+צחיעדיאל וייסattinson mikeפרץ אביהואלנדאו יערנאוה שווץ
19בליפז רוטראביאל טוביכהן שגיב מלול רייצ'לריינוס תמרשבתאי עמית
20גדוד פרנק + ישראל ישראל מאורשפיץ אנה + שפיץ דניאלנטשה+אווהכהן שגיב הדר+נטליהג'ו+רבקהאייגנר מרתה
21דאבי [06.30]אלעד ניסנהולץרבקה+ג'ואבי+נטאשהנטליה+אווהפרידמן נגהמלול רייצ'ל
22החלילי עמינדב שבח רזיאלקלוזני שירהattinson mikeעיסא עומרמלול רייצ'לkisch michalגבי חן
23והדס פרקשיהונתן דדון + אליצור יאירמיכל קישגריידי יוניאבני יהונתןרייניץ תמריהונתן דדוןאורי רינגניב הרשקואין אמבולנסשבתאי עמית
24שפנטל פנחסשרה+דניאלרוטר ליפזכרמי תרצה מלול רייצ'לשבתאי עמית
25אפרץ אביהואשאול ברזלהדר+רבקהattinson mikeאבי+ג'ומלול רייצ'לפרשקה מריהאהרונוב עופר
26באבי [06.30]לנדאו יעררוטר ליפזהדר+אווהנטליה+נטאשהאורבך יעקבכרמי תרצה מלול רייצ'ל
27גשבח רזיאלאילן קרניהדר+נטליהאבי+נטאשהרבקה+אווהכהן שגיב מלול רייצ'לאייגנר מרתה
28דאבי[06.30]לנדאו יעררוטר ליפזג'ו+נטליהאווה+נטאשהכרמי תרצה רוזנברג יוסי
29החלילי עמינדב מלול רייצ'לattinson mikeלנדאו יערבן יצחק איתיפרשקה מריהמלול רייצ'ל
30וברזל שאולאליצור יאיר + שלום נוריאליהונתן דדון + אורבך יעקברייצל מלולאבני יהונתןרייניץ תמרסלוצקר איריסרוטר ליפזכוכבי רבקהסלוצקר איריס
31ששרה+רייצלסלוצקר איריסכדורי אור + שווץ נאוהגריידי יוניאפרים ספירמלול רייצלשבתאי עמית
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 14:10 30/01
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.