שיבוצים לפברואר 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1אפרץ אביהואיהונתן דדוןג'ו+אביקיבייקו לופו שיattinson mikeויטמן ישראלפרץ אביהוא + מלול רייצל
2בולך נחשון אדם חזקיהוקיש מיכלג'ואבי+רבקהחני אלחנתילנדאו יערמלול רייצ'ל
3געמינדב חלילירפי + אליההדר+נטאשהג'ומלול רייצ'לאייגנר מרתהשבתאי עמית
טו בשבט4דדנה+ליאורדוד פרנקאבימלול רייצ'לattinson mikeשבתאי עמיתבן יצחק איתיפרשקה מריה
5הלוסטבדר בראלעד ניסנהולץמלול רייצ'לרייצל מלולעמיתשבתאי עמית
6ויוסף אריאלאליעזר פרץעמינדב חליליגריידי יונילנדאו יערמלול רייצ'לרינג אורירפאל רסקובסקי
7שפרשקה מריהונינו ניסיםאפרים ספירפרידמן נגהשבתאי עמית
8אפרץ אביהואיהונתן דדוןשווץ נאוהattinson mikeקיש מיכלעופר יובלמלול רייצ'ל
9בעמינדב חליליהודיהמלול רייצ'ל
10גלוסטבדר ברחדד דודאייגנר מרתהפרשקה מריה
11דעומרי נוריאלאילן קרנימלול רייצ'לכוכבי רבקהשלומי
12הדוד פרנקאבי לנצ'סקיונינו ניסיםattinson mikeעיסא עומרמלול רייצ'ל
13ופרקש-וינטר הדסיוסף אריאלקיש מיכלחלילי עמינדב רינג אורירייניץ תמררפי תא
14שגריידי יוני + לנדאו יערשם טוב דנהאפרים ספירמלול רייצ'לגאבר ראנאכוכבי רבקה + לנדאו יערחדד אלונה
15ארוטר ליפז + פרץ אביהואברזל שאולאורהattinson mikeפרץ אביהואנאוה שוץמלול רייצ'לפרשקה מריה
16בעמינדב חליליחדד דודמלול רייצ'לברויאר נעםאורבך יעקב
17גמלול רייצ'לאליה+צחי
18דלוסטבדר בר + לנדאו יערשם טוב דנהלנדאו יערפרשקה מריהמלול רייצ'ל
19האליה+צחיאבי לנצ'סקיattinson mikeעיסא עומר
20ופרץ שירה + עופר יובליוסף אריאלעמינדב חלילי + אורבך יעקבאבני יהונתןקולפ שרהשבתאי עמיתמלול רייצ'לניב הרשקורסקובסקי רפאל
21שפרשקה מריהבר יוחנןמלול רייצ'לפרידמן נגהשבתאי עמית
22ארוטר ליפז + בן יצחק איתיברזל שאולאורהattinson mikeשווץ נאוהבן יצחק איתיפרשקה מריה
23בניסים ונינו + פרץ אביהוארייצ'ל מלולברויאר נעםקולפ שרהולפיש רונןמלול רייצ'ל
24געמינדב חלילידניאל+אנהקלוזני שירהקולפ שרהמלול רייצ'לאייגנר מרתה
25דלנדאו יערחגי מאירattinson mikeקולפ שרהקארו רואי
26העמינדב חלילידוד פרנקמלול רייצ'לעיסא עומרקולפ שרהמלול רייצ'לרוזנברג יוסישבתאי עמית
27ופרקש-וינטר הדס + בן יצחק איתישלום נוריאלעמינדב חלילירוטר ליפזרייניץ תמרפרשקה מריהנדין+דנה
28שפנטל פנחס + מלול רייצלכוכבי רבקה + פרץ אליעזררוטר ליפזשבתאי עמיתחדד אלונהפרידמן נגה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:19 27/02
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.