שיבוצים לאוקטובר 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1דמתן אופנהיימריהונתן דדוןעופר יובלשפרהמורגליהשטיין טלירון-טל אלימלך
2הרייצ'ל מלוליהונתן דדוןקיש מיכלattinson mikeנגהבלטותגלפרץ שירה
ערב יו"כ3ויער+מריהנוריתלוסטבדר ברקיש מיכלשווץ נאוהמלול רייצ׳ל
יום כיפור4שעופר יובל + הרץ ניצןשטיין טליענת זילברגיוסף ליאוררייצל מלולחזקיהו אדםזילברג ענתעמית + רייצל
5אהללה אסףיהונתן דדון + גורדון ברקיער לנדאונגר דניאלאביהואפרץ שירהשווץ נאוהכוכבי ב 17:00
6במתן אופנהיימר + דודקביץ נתנאלדוד פרנקבורוכוב סמיקארו רואיכרמי תרצה
7גיןבל עופריהונתן דדוןעופר יובלרובינשטיין שגיאקיש מיכלרוזנסקי חמוטלברוש מור + שווץ נאוהכוכבי רבקה
ערב סוכות8דמתן אופנהיימרשאול ברזלאפרים ספירלנדאו יערמלול רייצ׳לשווץ נאוהזילברג ענת
סוכות9הלוסטבדר בר + פנטל פנחסattinson mikeזילברג ענתנאוה שווץ
חוה"מ10ויהונתן דדוןשלום נוריאלקיש מיכלאפרים ספיר + חלילי עמינדבסלע אריאלרייניץ תמררינג אורימלול רייצ׳לפרשקה מריה
חוה"מ11שפיני+דנהשפיץ דניאל + אנה ודניאלקרני אילן + אוקנין מישל אוקנין מישלקיש מיכלזילברג ענתחזקיהו אדםמלול רייצ׳ל
חוה"מ12אקיש מיכלשאול ברזלattinson mike + חלילי עמינדבעמינדב חליליאודליהאבני יהונתן + פרשקה מריה
חוה"מ13ביהונתן דדוןקיש מיכל + כרמי תרצה חלילי עמינדב אודליהעופר+נדיןמלול רייצ׳לשפיץ דניאל + שפיץ אנה
חוה"מ14גיהונתן אבנידוד פרנקחלילי עמינדב היליאודליהאבני יהונתןמתן אופנהיימרמלול רייצ׳ל
הושענה רבה15דאופנהיימר+ליאור + ריבל יואליהונתן דדוןלנדאו יעראפרים ספיר + סלוצקר איריסחלילי עמינדב סלוצקר איקיסמלול רייצ'לשבתאי עמית
שמחת תורה16היהונתן דדון + זילברג ענתקיש מיכלקיש מיכלמלול רייצ׳ל
17וברויאר נעםשלום נוריאלקיש מיכלאפרים ספירחלילי עמינדב מתן אופנהיימרמלול רייצ׳לשבתאי עמיתפרשקה מריהאין אמבולנסנדין +דנה
18שמלול רייצ׳ל + מלול רייצ'לקרני אילן + אוקנין מישל אוקנין מישלגאבר ראנארייצ'ל מלולחזקיהו אדם
19אזילברג ענת + ולך נחשון לנצ'יסקי אבימיכל קישקארו רואירוזנברג יוסישבתאי עמית
20במתן אופנהיימריהונתן דדון + כרמי תרצה גילעד מגורעופר יובל + לנדאו יערבורוכוב סמילנדאו יערולפיש רונן + ולפיש רונן
21גתמר ריינוסמתן אופנהיימרשווץ נאוהאייגנר מרתהשפיץ דניאל + שפיץ אנה
22דעופר יובלאבי סימן טובולפיש רונןפרקש וינטר הדסלנדאו יער + מלול רייצ׳לשבתאי עמית
23העופר יובל + כרמי תרצה תמיר זכריהattinson mikeגריידי יוניברוש מורשלומי לביא
24ואדם+רייצ'לאבי+ יאיר+חגייעקב פדראפרים ספירחלילי עמינדב רינג אורישבתאי עמיתפרשקה מריהאין אמבולנסכוכבי רבקה
25שסלוצקר איריסקרני אילן + אוקנין מישל אוקנין מישלשבתאי עמיתחדד אלונהסלוצקר איריסרבקה+רייצ'ל
26אכרמי תרצה לנצ'יסקי אביאורהattinson mikeמתן אופנהיימרשאושו נועםיוסף ליאור
27במתן אופנהיימראבי סימן טובפרשקה מריהרוזנברג יוסימלול רייצ׳ל
28גקארו רואידוד פרנק + כהן שגיב גילעד מגורפרץ שירהאייגנר מרתהשבתאי עמית
29דקיש מיכלאבי סימן טובלנדאו יער + עופר יובלעופר יובלבורוכוב סמימלול רייצ׳לסלוצקר איריס
30המתן אופנהיימרדוד פרנקקיש מיכלattinson mikeלנדאו יערולפיש רונן + ולפיש רונןמתן אופנהיימראהרונוב עופר
31ופרקש וינטר הדס + ברויאר נעםשלום נוריאלאבני יהונתןחלילי עמינדב שבתאי עמיתמלול רייצ׳לקיש מיכלפרשקה מריהאין אמבולנססלוצקר איריס
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 18:13 25/10
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.