שיבוצים למרץ 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1ארוטר ליפזיער לנדאושווץ נאוהattinson mikeפרשקה מריהמלול רייצ'ל
2בקולפ שרה + ולך נחשון ונינו ניסיםצוריאל שלושבתאי עמית
3גקולפ שרהדוד פרנקקולפ שרהפרץ אביהואאייגנר מרתה
תענית אסתר4דפרץ אביהוא + בן יצחק איתירוטר ליפזמלול רייצ'לקולפ שרהפרז נדיןקולפ שרה
פורים5העמינדב חליליאבי לנצ'סקיattinson mikeקיבייקו לופו שיקולפ שרהשבתאי עמית
שושן פורים6ופרקש-וינטר הדס + וויאקובסקי משהאילן קרני+מישלרוטר ליפזאורבך יעקבמלול רייצ'לרינג אורילנדאו יערקולפ שרהשבתאי עמית
7שפנחס ורייצ'לשם טוב דנהקולפ שרהרוטר ליפזמלול רייצ'לשבתאי עמיתכוכבי רבקהשבתאי עמית
8אבן יצחק איתיליפז רוטרשווץ נאוהattinson mikeגריידי יונידודקביץ נתנאלצוות מלא
9בפרץ אביהואיהונתן דדוןמלול רייצ'לאורבך יעקבדדון יונתן פרשקה מריה
10גדדון יונתן ברזל שאוללירוןאייגנר מרתהבן יצחק איתי
11דרוטר ליפזדוד פרנקאורהבן יצחק איתיולפיש רונן
12האביהוא פרץיהונתן דדוןattinson mikeפרשקה מריה + ישראל ישראל מאורשבתאי עמית
13ועמינדב חליליגינדין שרה + שפיץ דניאלרוטר ליפזאורבך יעקברייניץ תמרקולפ שרהקיש מיכל
14שפנחס+ אביגיילכוכבי רבקהקולפ שרהמלול רייצ'לפרידמן נגהשבתאי עמית
15אפרץ אביהוא + בן יצחק איתירוטר ליפזשווץ נאוהattinson mike נועהרייצ'ל מלולקיש מיכל
16בפרץ אביהואיהונתן דדון נועהפרשקה מריה + מלול רייצ'ל
17גברזל שאולאילן קרני + שלום נוריאלרוטר ליפזכוכבי רבקהרוזנברג יוסיאייגנר מרתהפרידמן נגה
18דפרץ אביהואדוד פרנק
19הלנדאו יער + מלול רייצ'לאבי לנצ'יסקיattinson mikeעיסא עומרקולפ שרה
20ועמינדב חליליגינדין שרה + שפיץ דניאלרוטר ליפזקולפ שרהחלילי עמינדב רינג אורירייניץ תמרפרשקה מריה
21שמלול רייצ'ל + פנטל פנחס + שייך טליקולפ שרהכוכבי רבקה
22אפרץ אביהוא + בן יצחק איתירוטר ליפזשווץ נאוהפרץ אביהואמלול רייצ'ל
23באביהוא פרץלנדאו יערמלול רייצ'לשאושו נועם
24גיהונתן דדוןברזל שאולקיש מיכלאייגנר מרתהפרשקה מריה
25דדוד פרנקשפיץ דניאל + שפיץ אנהרט אבישי שמואלשלר יהונתן + קלוזני שירה
26הפרץ אביהואיהונתן דדוןattinson mikeצוות מלאצוות מלאאהרונוב עופר
27ועמינדב חלילישלום נוריאל + פרץ אליעזרכדורי אורקולפ שרהאין אמבולנספרשקה מריהשם טוב דנה
שבת הגדול28שכוכבי רבקהקולפ שרהגאבר ראנאפרידמן נגה
29אבן יצחק איתי + פרץ אביהוארוטר ליפזשווץ נאוהattinson mikeפרשקה מריה
30בצחי אריאל + שייך טלייהונתן דדוןולפיש רונן
31גיהונתן דדון + שייך טליאילן קרנימלול רייצ'לפרשקה מריה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:44 26/03
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.