שיבוצים ליולי 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1דאלקנה סלעאבי לנצ'סקיקולפ שרה
2האוזן תהילה + ויס אביטלנגה ראביסאוריה חלהattinson mikeבורוכוב סמימלול רייצ'לראביס נגה
3ויעקב שלום + גינדין שרהשלום נוריאלחלילי עמינדב מלול רייצ'למורג אמרגי טל
4שמורג אמרגי טלשווץ נאוהנוריאל ליאורפנטל פנחס
יז בתמוז5אפרץ שירה + אוזן תהילה ברו שליattinson mikeושדי ינוןfreund sarahקולפ שרהמורג אמרגי טל
6באבי גדלוביץ'דוד פרנקאביטן דניאלבורוכוב סמימורג אמרגי טלנוריאל ליאורקולפ שרה
7גגרינשפן בנימיןברזל שאולאביטן דניאלנגר אודליה קולפ שרהמלול רייצ'לברו שלי
8דאביטן דניאלחדד דודקולפ שרהמלול רייצ'לפרקש-וינטר הדסמורג אמרגי טל
9השירה פרץ + קולפ שרהattinson mikeמורג אמרגי טלפרז נדיןלנדאו יערבר זרהרץ ניצן
10ושייך טלי + גרסיאל תמרשלום נוריאל + ולדינגר עמיתאוזן תהילה חלילי עמינדב סלע אלקנהרייניץ תמר
11שהוטניק נירפנטל פנחסמורג אמרגי טלמלול רייצ'ל
12אפרץ שירה + ויס אביטליוסי חניןattinson mikeכוכבי רבקהסלע אלקנהשבתאי עמית
13בסתיו יהלומיבורוכוב סמימלול רייצ'לסלע אלקנה
14גגרינשפן בנימין + פוקס משהברזל שאולסלע אלקנההוטניק ניר
15דדוד פרנקאבי לנצ'סקימורג אמרגי טלסלע אלקנהבורוכוב סמישבתאי עמית
16המלול רייצ'ל + לנדאו יערחדד דודattinson mikeסלע אלקנהשבתאי עמית
17ומלול רייצ'ל + פרץ שירה + גרסיאל תמרפרץ אליעזרסלע אלקנהחלילי עמינדב מורג אמרגי טלרייניץ תמרקוויט טומיכוכבי רבקה
18שלנדאו יער + פנטל פנחסמלול רייצ'להוטניק נירנוריאל ליאורפנטל פנחסמלול רייצ'ל
19אנגר אודליה + הוטניק נירחנין יוסףattinson mikeסלע אלקנה
20ביער לנדאושרה פרוינד+שני בורוכוב סמימלול רייצ'לסלע אלקנה
21גדוד פרנקברזל שאולמלול רייצ'לסלע אלקנה
22דנגר אודליה אבי לנצ'סקיפרקש-וינטר הדסבורוכוב סמי
23העיסא עומרסתיו יהלומילנדאו יערattinson mikeבורוכוב סמיסלע אלקנה
24ושייך טלישלום נוריאלחלילי עמינדב רייניץ תמר
25שמורג אמרגי טל + מלול רייצ'ל + פנטל פנחסנוריאל ליאורלנדאו יערפרז נדין + שם טוב דנה
ט' באב26אפרקש-וינטר הדסניר הוטניקמורג אמרגי טלattinson mikeסלע אלקנה
27בלנדאו יערשני מוריההוטניק ניר
28גברזל שאולמלול רייצ'ל
29דסתיו יהלומידוד פרנקסלע אלקנהמלול רייצ'לנגר אודליה לנדאו יער
30האביטל+תהילהattinson mikeכוכבי רבקהסלע אלקנה
טו באב31ועיסא עומרפרץ אליעזרחלילי עמינדב רייניץ תמר
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 13:20 03/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.