שיבוצים לאפריל 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1גנגר יוגב + טובי אביאלדוד2 צרפתים + ונינו ניסיםקיש מיכליאיר בן זאבברוש מורדויד
2דלוין עופרעומר רוטגאבר ראנא + קורשין מרקקיש מיכלקורשין מרקדודברויאר נועםשאושו נועםגבי חן
3ה2 צרפתים + עופר יובלאלעד דרושקוביץ1 צרפתי + קיש מיכלattinson mikeברואיר נועםשמואלי שאולדויד
4ופרקש וינטר הדס + רוטר ליפזעסיס + רזיאלמיכל קישחלילי עמינדבנעמי חידודשלום נוריאל
5שמטיכן שלומימאיר יאירסובלמן הדר
6אשבח רזיאל + ברויאר נעםדוד+אליצור+עסיסונינו ניסיםattinson mike
7בקיש מיכל + קארו רואידביר עדוי2 צרפתיםשמואלסגל אייללוין עופראייל סגל שומרון
8ג2 צרפתים + נגר יוגבתומר מורונינו ניסיםקיש מיכלבורוכוב סמיארי
9דברויאר נעםארי+רזיאל עדויגאבר ראנא + קורשין מרקקיש מיכלאריק קוקליהאריליפשיץ אוריתפרקש
10האורי שלומאישיאל ואריattinson mikeזאבעסיס מאירקיש מיכלאהרונוב עופר
11ולוין עופר + קארו רואיעסיס מאיר + שלום נוריאלקיש מיכלחלילי עמינדבכדורי אוראריתמר
שבת הגדול12ש
13אקיש מיכלכרמי תרצה attinson mikeארי
ערב פסח14בנדין+דנה+שנישלום נוריאלחלילי עמינדבזהבי שיאלדהן רונןאהרונוב עופר
פסח15געדי מירסקי
חוה"מ16דרועיאריק קוקליהבורוכוב סמיחלילי עמינדבקיבייקו לופו שיעדי
חוה"מ17הרזניק יבגני + קיש מיכלאליעזר פרץattinson mikeחלילי עמינדביוסף ליאורמיכל קישגאבר ראנא
חוה"מ18ועדי מירסקיאילן גודלבסקיקיש מיכלחלילי עמינדב
חוה"מ19שכוכבי רבקהסובולב קסניה מירסקי עדייוסף ליאור
חוה"מ20אראנא + ברויאר + גאבר ראנאמעוז חזןattinson mikeחלילי עמינדבעופר יובל
פסח21בקיש מיכל + גאבר ראנארבקה כוכביחלילי עמינדביוסף ליאור
22גהדר פחימהעומר רוטונינו ניסיםקיש מיכלבורוכוב סמיצפרי רענן + רוטר ליפזליפז רוייטרמאיר חגי
23דמיכל קישאדם חזקיהועופר יובלליפשיץ אוריתאייל
24השבח רזיאל + פרקש וינטר הדסאורי שלומאיattinson mikeקיש מיכלברוש מור
25ולוין עופר + שפרונג אריאלעסיס מאיר + ברויאר נעםעופר יובלקיש מיכלחלילי עמינדברייניץ תמרשלום נוריאלאהרונוב עופר
26שנדין+שנייוסף ליאור
27אשבח רזיאל + ברויאר נעםרפאל ססיattinson mikeבנאי בירןרוטר ליפז
יום השואה28בקיש מיכל + רזניק יבגני אלעד ניסנהולץחלילי עמינדבקארו רואיאייל
29גאלעד דרושקוביץ'צחי-אריאלונינו ניסיםשבח רזיאלבורוכוב סמי
30דברויאר נעםאורי שלומאיגאבר ראנא + קורשין מרקקיש מיכלגאבר פרקש
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 02:34 19/04
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.